Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Doliny Samicy Kierskiej w gminie Suchy Las
  • 2002-02-19
  • 378,1000
  • Obszar obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach i cennych wartościach przyrodniczych, stanowiące część regionalnego korytarza ekologicznego.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr L/479/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Samicy Kierskiej w gminie Suchy LasDz. Urz. Woj. WielkopolskiegoDz.Urz. z 2002 r. Nr 16, poz. 550

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie
  • poznański
  • Suchy Las (wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór