Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Rynny Jezior Byszewskich
  • 1991-09-25
  • 1679,5800
  • Obszar leży na terenie Pojezierza Krajeńskiego i stanowi klasyczny przykład znakomicie wykształconej i zachowanej formy polodowcowej na Niżu Polskim, z licznymi jeziorami o dość dobrej jakości wód. Zarówno forma polodowcowa jak i jej funkcja turystyczna zasługują w pełni na ochronę, a szczególnie zasoby wodne zgromadzone w jej największych zagłębieniach. Szerokość obszaru odpowiada granicom morfologicznym rynny.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 9/1991 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskimDziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z dnia 10 września 1991 r. Nr 17, poz. 127

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 34/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 7 grudnia 2004 r. Nr 120, poz. 2014
2 Rozporządzenie Nr 3/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 16 marca 2005 r. Nr 28, poz.505
3 Rozporządzenie nr 11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr 72, poz. 1375
4 Rozporządzenie Nr 9/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 26 października 2007 r. Nr 120, poz.1781
5 Rozporządzenie Nr 3/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr 36, poz. 778
6 Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 22 kwietnia 2011 r. Nr 99, poz.793
7 Uchwała Nr X/236/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior ByszewskichDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25572015-08-25

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • bydgoski, nakielski
  • Mrocza (miejsko-wiejska), Koronowo (miejsko-wiejska), Sicienko (wiejska)
  • Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice administracyjne. Północna granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich (stanowiąca jednocześnie południową granicę Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego) biegnie na południe od Jeziora Krzywe drogą gruntową leśną, w oddziale 12-13-1-03-124 i 125 w kierunku południowo-wschodnim do drogi gruntowej, prowadzącej północnym brzegiem dalej na południe wzdłuż krawędzi rynny jeziornej do drogi krajowej nr 25, a następnie zachodnim brzegiem drogi krajowej aż do wsi Buszkowo. Następnie w Buszkowie przechodzi w drogę lokalną utwardzoną, której zachodnim skrajem biegnie dalej na południe, przechodząc na wysokości jeziora Wielkie Tobolno w drogę gruntową, która kończy się po dojściu do krótkiego odcinka drogi utwardzonej (prowadzącej dalej do wsi Byszewo) na wysokości północnego brzegu jeziora Piekło. Tutaj granica obszaru odbija na południowy wschód prowadząc po drodze gruntowej leśnej północną krawędzią kompleksu leśnego, do wysokości zabudowań w Skarbiewie, gdzie zmienia kierunek na północny wschód i biegnie dalej wzdłuż jeziora Żabno do jego północno-zachodniego brzegu. Następnie granicą zadrzewienia przebiega w kierunku północnym, a dalej wzdłuż terenu zadrzewionego przylegającego do wschodniej granicy jezior: Żabno i Kamiennego. Biegnie na południe, aby na wysokości południowo wschodniego brzegu jeziora Salno wkroczyć na drogę lokalną utwardzoną, dochodzącą do drogi wojewódzkiej nr 243 prowadzącej z Koronowa do Mroczy. Dalej granica obszaru biegnie na zachód wzdłuż północnej strony drogi nr 243, aż do wysokości Jeziora Proboszczowskiego w Byszewie, gdzie odbija na południowy wschód i drogą polną (wzdłuż działki ewidencyjnej 040304_5.0002.32) wzdłuż Jeziora Studziennego. W rejonie zabudowań w miejscowości Gogolin skręca na zachód i prowadzi dalej na południe przez sady, drogą polną wzdłuż Jeziora Wierzchucińskiego Małego do granicy gminy Sicienko, a stamtąd dalej na południowy zachód drogą polną, omijając od strony wschodniej Jezioro Wierzchucińskie Duże. Na wysokości kościoła w Wierzchucinku skręca na północny zachód i dalej północną stroną drogi gruntowej przecinającą tereny letniskowe, prowadzi w kierunku południowo-zachodnim do południowo-wschodniego brzegu Jeziora Słupowskiego. Dalej biegnie północną i zachodnią granicą ogrodów działkowych, dalej kompleksem leśnym w kierunku zachodnim, a następnie kawałkiem granicy administracyjnej gminy Sicienko i Mrocza, a dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowych brzegów jezior: Słupowskiego i Dzwięrznowskiego. Dalej skręca na północ w drogę gruntową biegnącą do drogi wojewódzkiej, a następnie na wschód południowym skrajem drogi wojewódzkiej nr 243do wysokości Jeziora Wierzchucińskiego Dużego, gdzie odbija na wschód i prowadzi wzdłuż zachodniego brzegu jezior mijając długi ciąg jezior, aż do drogi krajowej nr 25. Dalej biegnie jej wschodnim brzegiem do połączenia z zachodnim brzegiem jeziora Krzywe w punkcie wyjścia.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego