Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Rynny Jezior Byszewskich
  • 1991-09-25
  • 1763,8700
  • Obszar leży na terenie Pojezierza Krajeńskiego i stanowi klasyczny przykład znakomicie wykształconej i zachowanej formy polodowcowej na Niżu Polskim, z licznymi jezioramio dość dobrej jakości wód. Zarówno forma polodowcowa jak i jej funkcja turystyczna zasługują w pełni na ochronę, a szczególnie zasoby wodne zgromadzone w jej największych zagłębieniach. Szerokość obszaru odpowiada granicom morfologicznym rynny.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 9/1991 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskimDziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z dnia 10 września 1991 r. Nr 17, poz. 127

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 34/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 7 grudnia 2004 r. Nr 120, poz. 2014
2 Rozporządzenie Nr 3/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 16 marca 2005 r. Nr 28, poz.505
3 Rozporządzenie nr 11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr 72, poz. 1375
4 Rozporządzenie Nr 9/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 26 października 2007 r. Nr 120, poz.1781
5 Rozporządzenie Nr 3/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr 36, poz. 778
6 Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 22 kwietnia 2011 r. Nr 99, poz.793
7 Uchwała Nr X/236/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior ByszewskichDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25572015-08-25
8 Uchwała nr XI/258/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior ByszewskichDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 61182019-11-21

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • bydgoski, nakielski
  • Mrocza (miejsko-wiejska), Koronowo (miejsko-wiejska), Sicienko (wiejska)
  • Granica obszaru umownie bierze początek w miejscu styku granic gmin: Sicienko i Mrocza, na południowym brzegu Jeziora Drzewianowskiego. Prowadzi w kierunku północno-zachodnim brzegiem jeziora –działka nr 252/1. Obejmuje część działki nr 52/3. Krótko na północ i dalej na wschód obejmując działki nr 228/1, 229/1, 232/1, 233/1, 246 (część). Północnym brzegiem Jeziora Drzewianowskiego na wschód i dalej na północ obejmując działkę nr 253. Dalej na wschód północną granicą tej ostatniej i północną granicą działek nr 259/5 i 3245/1. Dalej na wschód przez działkę nr 156/14, obejmuje działkę nr 156/15 i większość 156/18. Dalej na wschód południową strona drogi wojewódzkiej nr 243 od działki nr 156/2 do działki nr 165. Od skrzyżowania dróg prowadzi na północny-wschód południową stroną drogi wojewódzkiej nr 243 od działki nr 7 do działki nr 9/5. Opuszcza drogę wojewódzką i prowadzi na wschód obejmując działki od nr 9/5 do nr 17.Dalej na północny-wschód obejmując większość działki nr 42, górnym załomem terenowym przez działkę nr 180/1. Obejmuje podmokłe zagłębienie na działce nr 180/1. Dalej górnym załomem przez działkę nr 180/1. Obejmuje obniżenie terenowe wypełnione wodą na działce nr 192. Dalej w tym samym kierunku górnym załomem terenu przez działki nr 29/9, 27/1, 6/14, ¼, 1/6, 198/15, 198/13, 201/6, 208/8, 206/8, 197/3, 197/2, 192, 191/1, 189, 187/3, 204, 205, 206/2, 207/1, 208, 214/4, 307/1, 329/12, 316/2, 124, 121, 120/1, 133/9. Od skrzyżowania dróg dalej na północ wschodnią stroną drogi krajowej nr 25 obejmując działki nr od 96/2 do 365/2. Dalej na północ obejmując działki nr 372/4, 372/3, 372/1, 326, 377, zespół działek od 380/1 do 380/6 ograniczając w ten sposób obszar od północy. Dalej na południe obejmując działkę nr 378/5, leśnymi drogami przez działki nr 125/1, 124/1, 143/1. Dalej na południe zachodnią stroną drogi od działki nr 1/4 do nr 14. Przecina linię kolejową i dalej na południe obejmując działkę nr 18, dalej zachodnią stroną drogi krajowej nr 25 obejmując działki od nr 137/2 do 130/2. Opuszcza drogę krajowej i dalej w tym samym kierunku zachodnim skrajem drogi obejmując działki od nr 314/6 do nr 10. Zmienia kierunek na wschodni i obejmuje od północy działki nr 218/2, 221, a następnie na północny-wschód górnym załomem terenowym rynny polodowcowej przez działki od nr 39 do nr 18/1. Następnie na południowy-zachód także górnym załomem terenowym przez działko od nr 200/7 do nr 60/2. Następnie obejmuje zadrzewioną część działki nr 61/17 i obejmuje działki nr 61/20, 62/1, część 73/1, 73/4, 75/7, 75/1, 1/6, 1/5,142, 4/5, 208 (część), 6, 7/3. Dochodzi do drogi i dalej jej zachodnią stroną na południe obejmując działki nr 28/3, 28/5, 29/1, 29/2. Dalej na zachód północną stroną drogi obejmując działki od nr 150 do nr 35. Następnie na południe obejmując działki nr 27/11, 31/1, 25, 9. Dalej górnym załomem rynny przez działkę nr 1/5. Obejmuje działki 144/10, 144/9, 144/7, przekracza drogę i dalej na zachód prowadzi północną stroną drogi obejmując działki nr od 57/6 do nr 33. Opuszcza drogę, zbliża się nieco do Jeziora Słupowskiego i prowadzi po granicy działek rekreacyjnych przez działkę nr 33. Następnie obejmuje od wschodu i południa działkę nr 3246/1 i dalej na zachód północną stroną drogi obejmując działki od nr 3247/1 aż do nr 1. Zachodnią granica tej ostatniej prowadzi na północ, osiągając południowy brzeg Jeziora Drzewianowskiego –umowny początek granicy.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego