Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Góra Krzyżowa
  • 1981-01-01
  • 150,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Góra Krzyżowa" obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 października 1981 r. w sprawie utworzenia na terenie województwa Wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszarów Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Wojewódzkiej Rady NarodowejDz. Urz. z dnia 09 listopada 1981 r. Nr 5, poz. 46

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 18/98 Województwa Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa WałbrzyskiegoDz. Urz. Woj. WałbrzyskiegoDz. Urz. z dnia 31 grudnia 1998 r. Nr 34, poz. 259
2 Rozporządzenie Nr 37 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Góra Krzyżowa"Dz. Urz. Woj. DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dol. z dnia 10 grudnia 2008 r. Nr 317, poz. 3936

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • świdnicki
  • Strzegom (miejsko-wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewoda Dolnośląski