Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Kielecki
  • 2006-10-16
  • 3856,1415
  • Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny miasta pod nazwą: Dolina Bobrzy, Dolina Sufragańca, Dolina Silnicy, Grzbiet Szydłówkowski i Dolina Lubrzanki. Główne powiązania przyrodnicze z ustanowionym systemem obszarów chronionych stanowią doliny rzeczne, które wraz z terenami przylegającymi (lasy, zieleń miejska, cmentarze, ogrody działkowe, tereny rolne, zabudowania niskiej intensywności) pełnią funkcję korytarzy ekologicznych, jako biocentra różnorodności gatunkowej flory i fauny. Tereny obejmujące wzniesienia charakteryzują się wysokimi walorami krajobrazowymi. W obrębie ich występują płaszczyzny, ciągi i punkty widokowe, z których roztaczają się malownicze rozległe panoramy na tereny miasta i Gór Świętokrzyskich.W granicach poszczególnych terenów wchodzących w obręb KOChK wyróżnia się cztery strefy krajobrazowe o zróżnicowanych ekosystemach. Wyznaczone strefy krajobrazowe obejmują:A-tereny dolin rzecznych i cieków wodnych, narażone na zalewanie wielkimi wodami, pełniące funkcje korytarzy ekologicznych pomiędzy obszarami chronionymi,B-tereny ekosystemów leśnych, istniejącej i planowanej do urządzenia zieleni miejskiej, cmentarzy oraz ogrodów działkowych,C-tereny rolne oraz istniejącej i planowanej zabudowy,D-tereny ekosystemów leśnych, posiadające wysokie wartości przyrodnicze i krajobrazowe, przez wiele lat funkcjonujące jako tereny zamknięte z uwagi na wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa.Według opracowanych dokumentacji przyrodniczych dotyczących szaty roślinnej miasta, strefy krajobrazowe posiadają bogatą mozaikę siedlisk florystycznych oraz towarzyszącym im zbiorowisk roślinnych, co znajduje odzwierciedlenie w składzie folry naczyniowej.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LXVI/1262/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Kieleckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 242, poz. 27762006-09-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXXIX/921/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 460, poz. 3322 2009-10-29
2 Uchwała Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 293, poz. 30202010-11-05

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie
  • Kielce, kielecki
  • Kielce (miejska), Daleszyce (miejsko-wiejska)
  • OPIS GRANIC KIELECKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ) 1. Granica części Obszaru funkcjonującego z Doliną Bobrzy Granica obejmuje teren miasta od przecięcia linii kolejowej Warszawa-Kraków z ul. Krakowską w Słowiku, następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim przez Zalesie wzdłuż linii kolejowej do ul. Zgórskiej, następnie ul. Zgórską. Dalej skręca na północ ul. Ślazy do ul. Łopuszańskiej, dalej na zachód ul. Łopuszańską do granicy administracyjnej Kielc z gmina Piekoszów (jako wspólna granica z ustanowionym Chęcińsko-Kieleckim Parkiem Krajobrazowym). Dalej granica skręca na północ i biegnie granicą administracyjną miasta do rzeki Bobrzy, dalej na południowy-wschód wzdłuż rzeki Bobrzy, dalej na wschód granicą administracyjną Kielc do ul. Machniowickiej i dalej tą ulicą do ul. Bobrowej i ta ulicą a następnie ul. Pietraszki, dalej skręca na południowy-zachód do ujścia Sufragańca do Bobrzy i następnie ponownie do ul. Pietraszki skąd skręca na wschód na Górę Stokową. Od Góry Stokowej biegnie na południe do ujścia Silnicy do Bobrzy. Od ujścia Silnicy do Bobrzy granica łukiem nieco na południe od rzeki Silnicy biegnie do Osiedla Białogon, następnie na północ od zabudowań tego Osiedla do ul. Fredry, dalej ul. Fredry i ul. Jaskółczą do ul. Krakowskiej, następnie przecina ul. Krakowską i biegnie ul. Na Ługach do granicy lasu będącej północną granicą Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Następnie tą granicą do przecięcia linii kolejowej z ul. Krakowską gdzie zamyka opisywany teren. 2. Granica części Obszaru funkcjonującego z Doliną Sufragańca Granica obejmuje obszar miasta od skrzyżowania ul. Podklasztornej z ul. Bernardyńską, dalej biegnie na zachód ul. Bernardyńską, następnie łukiem na Górę Dalnię dalej na Górę Grabinę od niej na południe przecina ul. Grabinów i biegnie do ul. Gromadzkiej od niej na Górę Brusznię, następnie na Górę Marmurek i dalej na Górę Stokową i następnie do ujścia Silnicy do Bobrzy. Od ujścia Silnicy do Bobrzy granica biegnie do ul. Pietraszki następnie ul. Pietraszki i ul. Bobrową do ul. Machniowickiej. Dalej biegnie ul. Machniowicką na wschód granicą administracyjną Kielc do ul. Pradło i dalej tą ulicą na północ cały czas wzdłuż granic administracyjnych miasta Kielc do północnej obwodnicy Kielc, następnie wzdłuż tej obwodnicy do ul. Iglastej i następnie na południe granicą administracyjną Kielc a następnie dalej tą granicą na wschód a potem na południe do rzeki Sufragańczyk i tą rzeką na wschód do zbiornika osadnikowego EC Kielce. Dalej wzdłuż brzegu zbiornika na południowy wschód następnie na południowy zachód wzdłuż bocznicy kolejowej EC Kielce oraz skrajem obszaru leśnego do ul. Hubalczyków obejmując hałdy ziemne. Wzdłuż ul. Hubalczyków granica skręca na południe i dochodzi do ul. Łódzkiej gdzie obejmuje grunty Nadleśnictwa Kielce. Od ul. Łódzkiej biegnie na północ po zachodnim skraju obszaru leśnego do ul. Piaseczny Dół, a następnie tą ulicą w kierunku zachodnim do ul. Przęsłowej. Stad ul. Przęsłową skręca na południe do ul. Łódzkiej, dalej biegnie jej skrajem do ul. Lisiej. Następnie biegnie na południe ul. Lisią do ul. Batalionów Chłopskich i dalej tą ulicą na zachód. Od zachodniej części zwartej zabudowy ul. Batalionów Chłopskich granica skręca na południe drogą polną do kompleksu leśnego i po jego wschodniej stronie dochodzi do linii kolejowej Kielce-Częstochowa. W tym rejonie przekracza linię kolejową w kierunku południowym i dochodzi do cieku wodnego, a następnie jego brzegiem do ul. Piekoszowskiej i ul. Jarząbek. Dalej biegnie ul. Jarząbek do ul. Machniowickiej i dalej ta ulicą do ul. Białogońskiej. Od ul. Białogońskiej granica łukiem biegnie na północny wschód do linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220KV i dalej łukiem wzdłuż tej linii na północny wschód wzdłuż południowego ogrodzenia ciepłowni przy ul. Gwarków. Przy wschodniej granicy ogrodzenia ciepłowni granica skręca na południe a następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy stacji zasilania 220kV do ul. Podklasztornej. Następnie tą ulicą na południe do skrzyżowania z ul. Bernardyńską gdzie zamyka opisywany teren. do Doliny Sufragańca włączono także z oznaczeniem P - park Rezerwat Ślichowice. 3. Granica części Obszaru funkcjonującego z Doliną Silnicy. W obrębie Doliny Silnicy funkcjonują oddzielne części. Granica pierwszej części terenu rozpoczyna się na Górze Stokowej i biegnie generalnie na wschód przez Górę Marmurek, Górę Brusznię, Górę Grabinę i Górę Dalnię do ul. Bernardyńskiej i następnie ta ulicą do ul. Podklasztornej, następnie tą ulicą i dalej na wschód ulicą bez nazwy biegnącą na południe od Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Domu Opieki Społecznej do ul. Jagiellońskiej, którą skręca na południe do północnego ogrodzenia Hali Sportowej. Stąd wzdłuż ogrodzenia skręca na zachód do ul. Podklasztornej i dalej biegnie ul. Gipsową oraz północną granicą zwartej zabudowy osiedla Podkarczówka do ul. Ołowianej. Następnie w kierunku południowym ulicami: Ołowianą, Kryształową, Mokra do ul. Krakowskiej, a potem na wschód wzdłuż południowej strony ul. Krakowskiej do ul. Grzybowej. Wzdłuż ul. Grzybowej skręca na południe do linii kolejowej Kielce-Kraków a następnie wzdłuż trasy w kierunku wschodnim (omijając zwartą zabudowę) poprzez ul. Zagonową do mostu przy ul. Krakowskiej. Przecinając ul. Krakowską na północ biegnie wzdłuż rzeki Silnicy następnie ul. Bp. Cz. Kaczmarka do ronda ul. Ogrodowej oraz ul. Paderewskiego i Solną do Plant. Następnie wzdłuż rzeki Silnicy w kierunku północnym do IX wieków Kielc oraz ul. Okrzei do ul. Mostowej, którą wzdłuż zabudowy dochodzi do ul. Jesionowej. Od ul. Jesionowej biegnie do ul. Zagnańskiej i ta ulicą do skrzyżowania z ul. Witosa. W rejonie tym granica skręca na wschód i biegnie ul. Witosa do ul. Warszawskiej, a następnie jej wschodnia stroną oraz polną drogą do północnej granicy administracyjnej Kielc. Dalej biegnie granicą administracyjną do ul. Radomskiej, wzdłuż której skręca w kierunku południowym i następnie ulicami Północną, Szybowcową i Starogórską do ul. Sikorskiego. Od skrzyżowania ulic skręca na zachód i biegnie ul. Sikorskiego, przecina ul. Warszawską, biegnie wzdłuż południowej granicy ogródków działkowych oraz zwartej zabudowy Osiedla Związkowiec do ul. Orkana. stad wzdłuż ul. Klonowej biegnie na południe do ul. Jesionowej i do tamy zalewu, następnie ul. Topolową, Wojewódzką, Jaworową oraz wzdłuż zwartej zabudowy Osiedla Sady dochodzi do Urzędu Wojewódzkiego następnie do Al. IX Wieków Kielc. Dalej granica bieg-nie wzdłuż Plant nad Silnicą i dochodzi do ul. Solnej, w rejonie której obejmuje zabudowę Wzgórza Zamkowego wraz z parkami miejskimi (ul. Kapitulna, Jana Pawła, Ogrodowa). Następnie biegnie ul. Spacerową oraz generalnie na wschód ulicami: Gagarina, Ściegiennego, Spokojną, Langiewicza, małą Zgodą, Skalistą, Wojska Polskiego, Zakopiańską, Wilczą, a następnie skręca na południe wzdłuż drogi dojazdowej i ogrodzenia obiektu handlowego do ul. Prendowskiej. Stąd biegnie na zachód ul. Kochanowskiego (obejmując teren Psich Górek) i przecina ul. Skalistą wzdłuż północnej części zabudowy mieszkaniowej do ul. Czechowskiego. Dalej granica biegnie ulicami: Czechowskiego, Wapiennikową i Ściegiennego na północ do granicy Rezerwatu Kadzielnia. Dalej biegnie południową i zachodnią granicą tego rezerwatu do ul. Krakowskiej. Następnie granica skręca na południowy zachód w ul. Rzeczną, obejmuje ogródki działkowe przy ul. Rzecznej i dalej ponownie ul. Rzeczną a następnie na zachód wzdłuż koryta rzeki Silnicy. Następnie ul. Zagrodową i dalej wzdłuż linii kolejowej Kielce - Kraków, następnie na północ od tej linii kolejowej i dalej przecina na północ ul. Krakowską i dalej biegnie na zachód północnym skrajem zabudowy ul. Krakowskiej do ul. Jaskółczej. Następnie na północ ulicami Jaskółczą i Fredry. Dalej północnym skrajem zabudowy Osiedla Białogon i dalej do ujścia rzeki Silnicy do Bobrzy i od tego ujścia na północ do Góry Stokowej gdzie zamyka opisywany teren. Granica drugiej części terenu rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Marmurowej i ul. Szczepaniaka. Biegnie ul. Szczepaniaka następnie al. Na Stadion skręca na północny zachód i biegnie granica północną Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego do ul. Biesak dalej ul. Biesak na północny wschód i jej przedłużeniem do Cmentarza Żydowskiego dalej wzdłuż granic tego cmentarza do ul. Okrężnej tą ulicą do ul. Marmurowej i do skrzyżowania tej ulicy z ul. Szczepaniaka gdzie zamyka opisywany teren. Do Doliny Silnicy włączono także enklawę obejmującą ogródki działkowe przy ul. Chrobrego i sąsiadujący z nimi Park Czarnów. 4. Granica części Obszaru funkcjonującego w obrębie Grzbietu Szydłówkowskiego W obręb Grzbietu Szydłówkowskiego wchodzą dwie oddzielne części. Granice pierwszej części terenu rozpoczyna się przy ul. Radomskiej na wysokości Osiedla Na Stoku i biegnie ta ulicą do granic administracyjnych Kielc. Od tego punktu skręca na wschód i granice administracyjną miasta dochodzi do ul. Szybowcowej i następnie dalej granicą administracyjną Kielc biegnie na południowy zachód do ul. Radomskiej gdzie zamyka opisywana część terenu. Granice drugiej części terenu rozpoczyna się na południowej granicy Osiedla Słoneczne Wzgórze na przedłużeniu ul. Zapolskiej i biegnie na wschód północna granicą Parku Dygasińskiego do ul. Radomskiej, następnie ul. Radomską na północ do granicy administracyjnej Kielc. Dalej ta granicą na wschód po granicy ogródków działkowych i dalej ta granicą na północny wschód a następnie południowy wschód i dalej po tej granicy na zachód. Od ogródków działkowych granica biegnie granica administracyjną Kielc na południe. Dalej granica biegnie u podnóża Grzbietu Szydłowskiego ul. Zwierzynieckiej na zachód dalej skręca polna drogą na południe i dochodzi do ul. Świętokrzyskiej, następnie dochodzi do obiektów Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, które omija od strony północnej i dalej wzdłuż podnóża Grzbietu Szydłówkowskiego przecina Al. Solidarności a następnie skręca w kierunku południowym do ul. Kasprowicza, dalej biegnie na zachód południowymi granicami parku Dygasińskiego i na wysokości ul. Zapolskiej biegnie na północ przez Grzbiet Szydłówkowski gdzie zamyka opisywaną granicę tej części terenu. 5. Granica części Obszaru funkcjonującego z Doliną Lubrzanki. W obrębie Doliny Lubrzanki Funkcjonują cztery oddzielne części miasta. Granica pierwszej części terenu rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Ks. Poniatowskiego (rejon Wietrzni), skąd biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniego skraju hałd na Wietrzni, a następnie droga polną skręca na wschód dalej na północ i ponownie na wschód i dochodzi do ul. Prostej, dalej ul. Prostą do skrzyżowania z ul. Cedzyńską. Od tego punktu skręca na północ i ul. Cedzyńską, Niestachowską, Zagórską, Napękowską i Radlińską obejmując ogródki działkowe dochodzi do granic administracyjnych miasta. Następnie dochodzi do ul. Sandomierskiej biegnie ta ulicą na wschód a następnie skręca na południe, następnie na wschód, przecina ul. Wikaryjską i dalej biegnie łukiem na północny wschód dochodząc do ul. Sandomierskiej stad biegnie granicami miasta otaczając miasto od północy, wschodu, południa (rejon Cedro-Mazur, Zbiornik Mójcza) dalej granica miasta na południe od ul. Zagórskiej na zachód, następnie skręca na południe, południowy-zachód dochodzi do Osiedla Ostra Górka następnie na północ do ul. Prostej i na zachód ul. Prostą do ul. Wojska Polskiego gdzie granica zamyka opisywany teren. Granica drugiej części terenu rozpoczyna się we skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Gen. Dąbka biegnie ul. Wojska Polskiego na dalszym odcinku wzdłuż granicy Kielc, dalej skręca tą granicą na zachód. Wkracza w kompleks leśny Pasma Dymińskiego, dalej skręca na północ i generalnie w kierunku północnym dochodzi do ul. Świerkowej a następnie zamyka granicę na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Gen. Dąbka. Granica trzeciej części terenu rozpoczyna siwe wschodniej części ul. Kalinowej w Dyminach, biegnie na północ następnie na wschód do granicy administracyjnej na wschodzie Kielc, dalej na południe granicą administracyjną, następnie skręca w kierunku wschodnim dalej na północ i ponownie na wschód do wschodniej części ul. Kalinowej gdzie zamyka teren. Granica czwartej części terenu rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Ściegiennego i ul. Do Modrzewia w Dyminach, skąd biegnie ul. Do Modrzewia w kierunku wschodnim, następnie dalej w kierunku wschodnim ul. Sukowską i dochodzi do granicy administracyjnej Kielc, a następnie granicą administracyjną miasta na południe i dalej na zachód do Browaru Belgia. Stąd skręca na północ wzdłuż ogrodzenia browaru (po granicy własności) do doliny cieku wodnego, a dalej w kierunku zachodnim do granicy sadu. Dalej biegnie w kierunku południowym do końca sadu, skąd skręca na zachód do ul. Ściegiennego oraz wzdłuż tej ulicy na północ do skrzyżowania z ul. Do Modrzewia gdzie zamyka opisywany teren.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Zarząd Wojewóztwa Świętokrzyskiego