Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 1998-01-01
  • 99911,0000
  • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje południowo-wschodnie i wschodnie tereny województwa podkarpackiego, należące do Beskidów Wschodnich. Obszar ten stanowi otulinę dla parków krajobrazowych: Gór Słonnych, Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu, które z kolei otaczają Bieszczadzki Park Narodowy. Dzięki takiemu układowi obszarów chronionych o zróżnicowanych reżimach ochronnych i odmiennych funkcjach, udało się stworzyć w tym regionie modelowy system obszarów chronionych, w którym najcenniejsze walory parku narodowego są otoczone parkami krajobrazwymi, a te z kolei - najrozleglejszym i najłagodniejszym pod względem reżimu ochronnego - Wschodniobeskidzkim OChK. Walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu są bardzo cenne. Beskidy Wschodnie odznaczają się dużą lesistością i względnie małym stopniem przekształcenia antropogenicznego. Na piękno krajobrazu składa się również mozaika pól, łąk i pastwisk wraz z zabudową wsi i miasteczek. Jest to obszar szczególnie atrakcyjny dla turystyki i rekreacji, z czystymi rzekami i strumieniami, ze zdrowymi lasami porastającymi niezbyt wysokie góry. Walory przyrodnicze są związane przede wszystkim z siedliskami buczyn karpackich, obfitujących w gatunki gdzie indziej rzadkie i chronione.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa krośnieńskiegoDz. Urz. Woj. KrośnieńskiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 17/98, poz. 223

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Krośnieńskiego z dnia 2 lipca 1998r. w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa krośnieńskiegoDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 62, poz. 10862001-08-17
2 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Krośnieńskiego z dnia 2 lipca 1998r. w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa krośnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego z 1998r. Nr 17 poz. 223, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2001r. Nr 62 poz. 1086)Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 19, poz. 3702002-04-15
3 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PADKARPACKIEGO z dnia 18 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Nr 10 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 2 lipca 1998r. w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa krośnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego z 1998r. Nr 17 poz. 223; zm.: Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2001r. Nr 62 poz. 1086, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2002r. Nr 19 poz. 370)Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 44, poz. 8632002-07-26
4 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 27 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie Nr 10 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 2 lipca 1998r. w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa krośnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego z 1998r. Nr 17 poz. 223; zm.: Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2001r. Nr 62, poz. 1086, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2002r. Nr 19, poz. 370, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2002r. Nr 44, poz. 863)Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 22, poz. 4012003-03-31
5 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa krośnieńskiegoDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 46, poz. 4862004-04-29
6 ROZPORZĄDZENIE Nr 54/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 80, poz. 13552005-06-09
7 ROZPORZĄDZENIE Nr 84/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 149, poz. 24352005-11-30
8 UCHWAŁA Nr LII/1003/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca Rozporządzenie Nr 54/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 107, poz. 19662010-11-05
9 UCHWAŁA NR XLVIII/998/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 19512014-07-10
10 UCHWAŁA NR XXIV/443/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 21672016-07-07
11 UCHWAŁA NR XLII/733/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32442017-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • sanocki, leski, brzozowski, bieszczadzki
  • Czarna (wiejska), Ustrzyki Dolne (miejsko-wiejska), Lutowiska (wiejska), Lesko (miejsko-wiejska), Komańcza (wiejska), Olszanica (wiejska), Sanok (wiejska), Zagórz (miejsko-wiejska), Brzozów (miejsko-wiejska), Dydnia (wiejska), Solina (wiejska), Baligród (wiejska), Nozdrzec (wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Podkarpackiego