Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 1992-01-01
  • 49706,0000
  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym.Występuje tu duża różnorodność środowisk - od piaszczystych wydm do bagien torfowisk i wód. Rosną tu bory sosnowe i mieszane, lasy mieszane, olsy, łęgi, kwasne łąki, szuwary oczeretowe, mannowe, zbiorowiska wydmowe, ziołoroślowe, trzęślicowe, łąki ostrożeniowe i rajgrasowe.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 35 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie zasad zagospodarowania obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa rzeszowskiego Dz. Urz. Woj. RzeszowskiegoDz. Urz. z 1992 r. Nr 7, poz. 74

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 79/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 138, poz. 21052005-11-07
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 84/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 149, poz. 24352005-11-30
3 UCHWAŁA Nr LII/995/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca Rozporządzenie Nr 79/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 107, poz. 19582010-11-05
4 UCHWAŁA NR XXXIX/785/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35882013-11-12
5 UCHWAŁA NR XXIV/435/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 21592016-07-07
6 UCHWAŁA NR XLII/739/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32502017-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • rzeszowski, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, mielecki
  • Sędziszów Małopolski (miejsko-wiejska), Mielec (miejska), Niwiska (wiejska), Świlcza (wiejska), Kolbuszowa (miejsko-wiejska), Przecław (miejsko-wiejska), Mielec (wiejska), Cmolas (wiejska), Ostrów (wiejska), Tuszów Narodowy (wiejska), Głogów Małopolski (miejsko-wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Podkarpackiego