Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 1990-01-01
  • 29207,6400
  • Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dn. 26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiegoDz. Urz. Woj. LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lub. Nr 13, poz. 141990-03-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie Obszarów Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. LubelskiegoDz. Urz. Nr 11, poz. 1661998-06-02
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 39 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Dz. Urz. Woj. LubelskiegoDz. Urz. z dnia 31 marca 2006 r. Nr 65, poz. 12242016-03-31
3 UCHWAŁA NR XXXVI/491/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Kraśnickiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 56052017-12-29

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie
  • opolski, lubelski, kraśnicki
  • Józefów nad Wisłą (miejsko-wiejska), Kraśnik (wiejska), Zakrzew (wiejska), Kraśnik (miejska), Zakrzówek (wiejska), Dzierzkowice (wiejska), Urzędów (miejsko-wiejska), Trzydnik Duży (wiejska), Szastarka (wiejska), Wilkołaz (wiejska)
  • Opis tekstowy granicy Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Przebieg granicy obszaru opisano, poczynając od ujścia rzeki Wyżnicy do Wisły w Józefowie nad Wisłą. Od tego miejsca granica prowadzi w górę Wyżnicy, a następnie skręca w kierunku wschodnim i dociera do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Annopol z drogą powiatową Józefów nad Wisłą-Dzierzkowice. Dalej, przez około 4,5 km, kieruje się na południowy wschód drogą prowadzącą do Dzierzkowic, następnie opuszcza tę drogę i biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim drogą leśną prowadzącą północnym zboczem doliny Wyżnicy. Prowadząc tą drogą, granica przecina rzekę Podlipie i dociera do drogi Józefów nad Wisłą-Dzierzkowice, w okolicy stawów w Mazanowie. Dalej kieruje się drogą powiatową na wschód, podążając przez Boiska-Kolonię do Starych Boisk. Od skrzyżowania dróg na wschodnim skraju miejscowości Stare Boiska granica skręca na północny wschód, prowadząc drogą do Idalina. Stąd biegnie przez około 200 m drogą na południowy wschód przez Idalin, po czym skręca na północ i wiedzie drogą przez około 650 m. Tu skręca na wschód i biegnie przez około 1,5 km wzdłuż granicy działek, mijając fragment wierzchowiny „Pieskowe Góry”. Stąd skręca na północ, prowadząc wzdłuż działek ewidencyjnych, docierając do drogi polnej i dalej wzdłuż niej kieruje się na wschód skrajem lasu. Po około 200 m granica skręca w kierunku południowo-wschodnim, biegnąc drogą gruntową przez około 500 m, po czym skręca na wschód i dociera do granicy lasu. Stąd kieruje się na północ drogą polną biegnącą skrajem lasu, a następnie zmienia kierunek na wschodni i przebiega wzdłuż północnej granicy lasu i dociera do rozwidlenia dróg w Natalinie. Tu granica Obszaru skręca na północ i wiedzie wzdłuż drogi przez około 350 m, a następnie na wschód przez około 125 m. Dalej granica Obszaru skręca na północ w kierunku miejscowości Boby Kolonia, biegnie północną i częściowo wschodnią granicą Lasu Moniaki, włączając go do Obszaru. Następnie granica Obszaru dochodzi do drogi łączącej Moniaki i Natalin i biegnie nią na północny wschód przez około 80 m, gdzie skręca na południowy wschód i biegnie północno-wschodnią granicą lasu. Po opuszczeniu lasu granica kieruje się na wschód wzdłuż drogi polnej przez około 150 m. Tu na rozwidleniu dróg skręca drogą wiodąca na południe w kierunku Bęczyna przez około 790 m. Stąd skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działek ewidencyjnych, skrajem lasu przez około 450 m. Na skraju lasu skręca na południowy wschód i prowadzi przez las przez około 120 m, docierając do drogi polnej. Tu skręca na wschód i wiedzie drogą polną przez około 450 m. Na rozwidleniu dróg polnych granica skręca na południe i prowadzi drogą polną do Bęczyna. Następnie skręca na wschód i wiedzie drogą przez wieś przez około 900 m. Tu skręca na południe i dociera do cieku wodnego. Stąd dalej na wschód wzdłuż niego dochodzi do rzeki Urzędówki, którą podąża przez około 240 m. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie granicą działek ewidencyjnych, częściowo przez las, i dochodzi do drogi łączącej Urzędów z Dzierzkowicami i dociera do ul. Wodnej w Urzędowie. Nie zmieniając kierunku, granica wiedzie wzdłuż północnej granicy Wolskiego Boru. Stąd granica przebiega północnym skrajem tego boru, początkowo na południe, a potem na wschód wzdłuż działek ewidencyjnych docierając do drogi nr 833 prowadzącej do Kraśnika. Tu skręca na południowy wschód i prowadzi tą drogą przez około 1,4 km w kierunku Kraśnika. Przed pierwszymi zabudowaniami Kraśnika granica Obszaru skręca na zachód i prowadzi wzdłuż południowej granicy lasu, omijając tereny zabudowane, i dociera do końca ul. Klonowej. Stąd biegnie w linii prostej do lasu przez około 680 m, mijając stadion, po czym skręca na południe i przebiega w linii prostej za zabudowaniami położonymi przy ul. E. Kwiatkowskiego, docierając do ul. Z. Krasińskiego. Dalej podąża tą ulicą przez około 320 m, a następnie skręca na północ, potem na zachód, następnie na południe, prowadząc wzdłuż granicy lasu ul. Północną i dociera ponownie do ul. Z. Krasińskiego. Tu granica odbija na południe, podążając wzdłuż południowo-wschodniej granicy lasu, omija cmentarz komunalny i biegnie w linii prostej, częściowo drogą Wyżnianka-Kolonia-Krzywie. Na zakręcie tej drogi granica prowadzi przez około 130 m na południe, po czym skręca na wschód i podąża drogą polną do drogi biegnącej na południe w kierunku Wyżnianki. Tu skręca na południe i podąża wzdłuż tej drogi do wsi Wyżnianka. Nie zmieniając kierunku, granica przecina drogę prowadzącą przez tą wieś i prowadzi drogą, docierając do granicy lasu Zwierzyniec. Stąd dalej granica zmierza w kierunku południowo-wschodnim skrajem tego lasu, a następnie drogą prowadzącą wzdłuż skraju tego lasu przez około 800 m, po czym skręca na wschód i biegnie przez około 70 m wzdłuż drogi, a następnie - przecinając pola - kieruje się na północny wschód w linii prostej i po około 500 m dociera do drogi w Kolonii Wyżnica. Dalej przebiega na wschód drogą i dociera do zabudowań (gospodarstwo rolne - ferma drobiu). Tu granica Obszaru skręca na południe i prowadzi drogą przez około 380 m, a następnie skręca na wschód drogą przez około 300 m. Dalej podąża na północny wschód drogą przez około 90 m. Stąd skręca na południowy wschód, wiodąc początkowo granicą działek ewidencyjnych, a następnie drogą polną w kierunku ul. Podmiejskiej w miejscowości Suchynia. Około 310 m przed cegielnią granica Obszaru skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż działek przez około 145 m, następnie na południowy wschód przez około 150 m, dalej przez około 70 m na północny zachód, potem na południowy wschód przez około 70 m i dociera do ul. Podmiejskiej 7. Stąd wiedzie tą ulicą na północny wschód, aż do rozwidlenia ul. Podmiejskiej. Tu granica skręca na południowy wschód i podąża przez około 180 m wzdłuż działek ewidencyjnych. Następnie kieruje się na południowy zachód drogą polną i dalej południową granicą lasu dochodzi do drogi leśnej, którą podąża na południe, docierając do ul. Poleśnej w Spławach Pierwszych. Za posesją przy ul. Poleśnej 5 granica skręca na zachód i biegnie przez około 250 m wzdłuż działek. Tu skręca na południowy zachód, biegnąc wzdłuż działek ewidencyjnych i dochodzi do ul. Ludmiłowskiej, zostawiając na wschodzie poza granicą Obszaru rozległą infrastrukturę cegielni. Stąd granica podąża na wschód wzdłuż tej ulicy i dociera do ul. Ostrowieckiej w Spławach Pierwszych. Dalej biegnie tą ulicą na północny wschód, a następnie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ul. Głębokiej przez około 340 m. Następnie kieruje się drogą polną biegnącą w kierunku wsi Podlesie. Po około 260 m przed tą miejscowością granica prowadzi wzdłuż działek ewidencyjnych, kierując się na wschód do ul. Podleskiej. Tu skręca na północny wschód i zmierza ul. Podleską przez około 730 m i dochodzi do granicy miasta Kraśnika. Dalej wiedzie ul. Dolną w kierunku wschodnim, następnie północno- wschodnim do skrzyżowania z ul. Szewską w Kraśniku. Stąd skręca na południowy wschód i przebiega wzdłuż tej ulicy przez około 700 m. Tu skręca na północny wschód i prowadzi wzdłuż granicy działek i dociera do ul. J. Widerlika. Następnie podąża wzdłuż niej w kierunku wschodnim i dalej drogą poprzez Pasiekę, dociera aż do Słodkowa Pierwszego. Tu granica Obszaru skręca na południowy zachód za zabudowaniami posesji Słodków Pierwszy 40, tuż przed rozwidleniem dróg w Słodkowie Pierwszym i dalej biegnie wzdłuż granicy działek przez około 540 m, po czym skręca na południowy wschód i prowadzi przez około 280 m, a następnie skręca na północny wschód i powraca do drogi biegnącej przez Stoków Pierwszy. Dalej granica podąża tą drogą na południowy wschód, prowadząc do drogi krajowej nr 74, którą przecina i dalej prowadzi w kierunku południowo-wschodnim przez Słodków Drugi do Słodkowa Trzeciego. Na rozwidleniu drogi biegnącej na północ do Słodkowa Trzeciego, za zabudowaniami posesji Słodków Trzeci 156, granica skręca na północ w kierunku rzeki Wyżnicy i po około 300 m dalej biegnie drogą w kierunku wschodnim. Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej granica skręca na północ i podąża w kierunku Stróży-Kolonia, ul. Chmielną, która łączy się z ul. Dolną. Tu skręca na wschód i prowadzi tą ulicą, aż do drogi w Karpiówce. Po przecięciu tej drogi kieruje się na północny wschód, przecinając ul. Akacjową w Stróży Kolonia i dalej biegnie drogą gruntową wzdłuż granicy lasu i dociera do ul. Słonecznej, którą przecina, i dalej wiedzie w tym samym kierunku skrajem lasu. Tu granica Obszaru skręca na wschód i biegnie przez około 140 m granicą lasu, dalej skręca na północny wschód i prowadzi drogą polną do Kolonii Karpiówka. Stąd kieruje się drogą przebiegającą przez tę miejscowość na północny zachód przez około 200 m. Tu granica skręca na północny wschód i dociera do skraju lasu. Dalej granica biegnie południowym skrajem lasu i dociera do dworca kolejowego w Kraśniku. Po ominięciu dworca granica Obszaru wiedzie na północny zachód wzdłuż granicy lasu. Za skrzyżowaniem z ul. Kalinową po około 130 m granica opuszcza linię kolejową i skręca na północny zachód, podąża wzdłuż południowego skraju lasu i omija tereny zabudowane Kraśnika. Od południowo-zachodniej granicy lasu opuszcza granicę leśną, dalej zmierzając na południowy zachód, a następnie powraca do linii kolejowej, którą biegnie na zachód, gdzie przecina drogę krajową nr 19 i po około 150 m skręca na północny wschód, prowadząc wzdłuż granicy działek i ponownie dociera do granicy lasu. Stąd dalej biegnie skrajem lasu równolegle do drogi nr 19. Przed pierwszymi zabudowaniami wsi Pułankowice granica Obszaru skręca na południowy wschód i biegnie dalej skrajem lasu, przecinając ponownie drogę nr 19. Następnie granica Obszaru prowadzi północno-wschodnim skrajem lasu, kierując się generalnie na wschód poprzez wsie: Pułankowice, Rudnik Szlachecki i dociera do drogi we wsi Rudki. Tu skręca na południe i prowadzi drogą przez tę wieś na południowy zachód do rozwidlenia dróg na południowym skraju lasu. Stąd granica opuszcza granicę lasu i skręca na północny wschód, prowadząc drogą polną w kierunku Zakrzówka. Po około 600 m przed drogą wojewódzką nr 842 skręca na wschód i biegnie granicą działek do doliny rzeki Bystrzycy w Zakrzówku. Następnie granica Obszaru przecinając rzekę i dochodzi do ul. Wojtowicza. Przy kościele skręca na południe, prowadząc drogą przez około 100 m, a następnie opuszcza drogę i prowadzi na wschód, łącząc się z ul. Sienkiewicza w Zakrzówku, którą przecina. Dalej granica przebiega wzdłuż ul. Sienkiewicza i po około 900 m skręca na północ, wiodąc wzdłuż działek ewidencyjnych, a następnie dociera do drogi wojewódzkiej nr 842. Dalej granica podąża wzdłuż tej drogi, kierując się na wschód i dociera do skrzyżowania z drogą biegnącą do wsi Majdan-Grabina. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim, prowadząc drogą polną w kierunku Józefina, pozostawiając zabudowania tej miejscowości poza granicą Obszaru, a następnie na wschód drogą w kierunku Bożej Woli. Na rozwidleniu dróg przed zwartą zabudową wsi granica Obszaru skręca na południe i biegnie drogą w kierunku Studzianek-Kolonii, dochodząc do granicy administracyjnej gminy Zakrzówek i gminy Zakrzew. Stąd dalej granica biegnie wzdłuż granicy tych gmin, początkowo w kierunku wschodnim, a następnie południowym. Dalej granica Obszaru podąża wzdłuż granicy gminy Zakrzówek i gminy Batorz. Po przecięciu drogi w Studziankach-Kolonii granica Obszaru skręca na wschód i przebiega dalej granicą tych gmin. Po drodze zostawia północną granicę lasu w Batorzu i dociera do granicy gminy Szastarka z gminą Batorz. Następnie granica Obszaru przebiega wzdłuż granicy tych gmin w kierunku północno-zachodnim i dalej w kierunku zachodnim, docierając do Blinowa Drugiego. Stąd granica wiedzie wzdłuż granicy gmin, mijając wieś Nowy Kaczyniec, i dociera do granicy gminy Kraśnik. Tu granica Obszaru skręca w kierunku południowym i biegnie północnym skrajem lasów wzdłuż granicy gminy Szastarka i gminy Kraśnik, aż do drogi krajowej nr 19. Dalej granica biegnie granicami gmin i podąża wzdłuż tej drogi krajowej przez około 450 m, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim, prowadząc drogą przez las i dociera do skrzyżowania dróg we wsi Rzeczyca Kolonia. Tu granica skręca w kierunku północno-zachodnim, wiodąc początkowo drogą przez wieś około 220 m, a następnie skrajem lasu, docierając do doliny rzeki Karasiówka, która wypływa ze stawów hodowlanych w miejscowości Rzeczyca Księża. Stąd dalej biegnie granicą gmin: Trzydnik Duży i Kraśnik w kierunku zachodnim, zostawiając po drodze tereny należące do miejscowości Owczarnia, Trzydnik Duży-Kolonia, Mikulin i dociera do Dąbrowy-Choiny. Stąd granica zmierza na północ ul. Trzydnicką, potem odbija na północny zachód, kierując się do Kowalina, i podąża granicą gminy Trzydnik Duzy i gminy Kraśnik. Przed nieczynną cegielnią w Spławach Drugich granica Obszaru opuszcza granicę gmin i skręca na północny wschód, biegnąc wzdłuż granicy działek przez około 315 m, a następnie zmienia kierunek na zachodni i po około 100 m dociera do drogi biegnącej z Dąbrowy-Choiny do Spław Drugich. Tu skręca na północny wschód i prowadzi tą drogą przez około 570 m, wyłączając od zachodu rozległą infrastrukturę działającej cegielni w Spławach Drugich. Następnie granica Obszaru skręca na południowy zachód i prowadzi wzdłuż granicy działek przez zadrzewiony wąwóz i dociera ponownie do drogi będącej granicą gmin, którą wcześniej opuściła. Stąd granica dalej prowadzi granicą gmin w kierunku północno-zachodnim i dociera do drogi nr 74 w Kowalinie. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez około 280 m. Następnie granica skręca w kierunku północno-zachodnim drogą, docierając do Wólki Olbięckiej, wzdłuż granicy gminy Kraśnik i gminy Trzydnik Duży. Następnie granica Obszaru podąża w kierunku zachodnim wzdłuż granicy gminy Trzydnik Duży i gminy Dzierzkowice szczytem wzniesień terenów należących do wsi Suchodoły. Następnie wiedzie skrajem terenów leśnych w kierunku zachodnim wzdłuż granicy gminy Gościeradów i gminy Dzierzkowice i dociera do drogi w Ludmiłówce, która łączy Księżomierz z Dzierzkowicami. Po przecięciu tej drogi granica Obszaru podąża w kierunku północno-zachodnim dalej granicą tych gmin poprzez tereny uprawne, potem południowym skrajem lasu, a następnie na północ, docierając do miejscowości Zastocze. Stąd granica Obszaru biegnie na zachód drogą wśród pól wzdłuż granicy gminy Annopol i gminy Dzierzkowice. Dalej wzdłuż granicy gminy Annopol i gminy Józefów nad Wisłą granica biegnie północnym skrajem Lasu Grabowskiego, obejmując tereny miejscowości Miłoszówka, dochodzi do Popowa, a następnie dociera do koryta rzeki Wisły. W tym miejscu granica skręca na północ i prowadzi dalej granicą województw: lubelskiego i świętokrzyskiego wzdłuż Wisły do Józefowa nad Wisłą. Stąd dalej podąża do ujścia rzeki Wyżnicy, kierując się na wschód, i dochodzi do miejsca, w którym rozpoczęto opis granicy Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Uwaga: Tekstowy opis granic Obszaru ma charakter poglądowy. Za prawidłowy przebieg granic uznać należy granicę wyznaczoną punktami współrzędnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych