Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Środkowej Grabi
  • 1998-01-01
  • 6558,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi obejmuje zespoły leśne o walorach glebochronnych i krajobrazowych porastających obydwa brzegi Grabi z licznymi wydmami koło Teodorowa i Dobronia oraz korzystny bioklimatycznie kompleks lasów sosnowych koło Poleszyna.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Dz. Urz. Woj. SieradzkiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 20, poz. 1151998-09-09

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • łaski, pabianicki
  • Dobroń (wiejska), Buczek (wiejska), Łask (miejsko-wiejska)
  • W skład OCHK Środkowej Grabi wchodzą następujące tereny: 1) część północna Z terenu województwa łódzkiego granica przechodzi w rejonie miejscowości Karolew, w miejscu, gdzie granica województwa styka się z granicą kompleksu leśnego uroczyska Mogilno I. Dalej północnym skrajem lasu dociera do granicy oddziałów 75 i 77, gdzie skręca na południe. Ponownie idąc skrajem lasu dociera do drogi Chechło - Mogilno Duże, którą podąża na południe, mija Mogilno Duże i nadal w kierunku południowym drogą polną dociera do skraju lasu i drogi wiodącej na południowy-zachód. Drogą tą, a następnie granicą polno - leśną i ponownie drogą polną, dociera do zachodniego skraju wsi Mogilno Duże. Następnie drogą Mogilno - Kolumna udaje się w kierunku zachodnim, by opuścić ją w miejscu, gdzie skręca na południowy-zachód. Po opuszczeniu drogi granica biegnie na północ wzdłuż bezimiennego dopływu Grabi, do drogi krajowej nr 14. Biegnąc ta drogą w kierunku południowo-zachodnim dociera do granicy Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Dolina Grabi". 2) część południowa Południowa granica OCHK przechodzi z województwa piotrkowskiego na południe od wsi Grzeszyn, w miejscu gdzie rzeka Czajka przecina granicę województwa. Następnie biegnie wzdłuż rzeki, by za Piaskowicami skręcić na północ w drogę do Wymysł owa, Po dotarciu do skraju lasu ponownie skręca na zachód i dociera, do drogi Brodnia - Aleksandrówek, kierując się nią na północy Na granicy lasu zmienia kierunek na północno-zachodni, biegnąc wzdłuż rowu melioracyjnego. Po dotarciu do mostku, na wysokości przysiółka Grabina, skręca na północ w drogę gruntową i dociera nią do drogi Łask - Wadlew, którą kieruje się na, północny-zachód. Po dotarciu do torów kolejowych skręca na północ i początkowo wzdłuż torów , a następnie drogi gruntowej dociera do drogi nr 14, gdzie łączy się z granicą Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Dolina Grabi". W3cliodnią granicę OCHK stanowi granica województwa.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór