Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Solecko-Pacanowski
  • 1995-11-21
  • 47347,0000
  • Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu jest położony w granicach Garbu Pińczowskiego, Niecki Soleckiej i Niziny Nadwiślańskiej. W morfologii zaznacza się wyraźnie wydłużony grzbiet zwany Wałem Pińczowsko-Wójczańskim, zbudowany z mioceńskich wapieni detrytyczych leżących na marglach kredowych. W obrębie Niecki Soleckiej i w okolicach Buska, na powierzchni terenu lub pod niewielkim nakładem piaszczystych osadów czwartorzędowych, odsłaniają się mioceńskie skały gipsowe tworzące kopulaste wzniesienia. W ich obrębie rozwijają się typowe zjawiska krasowe: jaskinie, zapadliska, leje, ślepe doliny itp. Szeroka dolina Wisły wcięta w iły mioceńskie wypełniona jest grubymi seriami plejstoceńskich osadów żwirowo-piaszczystych, niekiedy lessów oraz holoceńskimi madami. Na tak urozmaiconym podłożu geologicznym wykształciły się zróżnicowane pokrywy glebowe: na wychodniach skał mioceńskich-rędziny wapienne i gipsowe, na plejstoceńskich piaskach-lekkie bielicowe, a na Ponidziu urodzajne mady. Cały teren jest zagospodarowany intensywnie rolniczo i w krajobrazie dominują zbiorowiska nieleśne. Pod względem przyrodniczym największą wartość mają zbiorowiska torfowiskowe i łąkowe z udziałem halofitów: komonicy skrzydlatostąkowej, muchotrzewu solniskowego, koniczyny rozdętej, rozwijającej się w dolinach Wschodniej i Sanicy, a także w okolicy stopnicy i Solca-Zdroju. Lasy o charakterze zbliżonym do naturalnych rozwijają się na siedliskach borów sosnowych i borów mieszanych. W zależności od panujących stosunków wodnych wykształciły się zbiorowiska bagiennego boru trzcinnikowego, subkontynentalnego boru świeżego i boru mieszanego. W płd. części OChK, na lessach w okolicach Wójeczki oraz w płn.-zach. na gipsach wykształciły się zbiorowiska muraw kserotermicznych z interesującymi i chronionymi gatunkami roślin, m.in.: wisienką stepową, ostnicą włosowatą, rojnikiem pospolitym, miłkiem wiosennym, dziewięćsiłem bezłodygowym. Ważną rolę ws krajobrazie i biocenotyczną odgrywają zarośla krzewiaste z budującymi je tarniną i leszczyną.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim Dz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. z 1995 r. Nr 21, poz. 1451995-11-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 48/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckimDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 108, poz. 12752002-07-02
2 Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz/ z 2005 r. Nr 156, poz. 19502005-07-20
3 Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6292009-02-23
4 Uchwała Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 33132013-10-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie, małopolskie
  • staszowski, dąbrowski, buski
  • Bolesław (wiejska), Wiślica (miejsko-wiejska), Stopnica (miejsko-wiejska), Nowy Korczyn (wiejska), Solec-Zdrój (wiejska), Pacanów (wiejska), Mędrzechów (wiejska), Tuczępy (wiejska), Oleśnica (wiejska), Szczucin (miejsko-wiejska), Busko-Zdrój (miejsko-wiejska)
  • Opis granic Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego będąc osłoną Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i granicząc od północy z Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Północna granica Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu biegnie wspólnie z odcinkiem południowej granicy Ch-SzOChK, poczynając od styku granic obrębów: Janina, Bosowice i Kołaczkowice i biegnąc w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic obrębów: Kołaczkowice, Zaborze, Skrobaczów, Jastrzębiec, Żerniki Dolne (gm. Stopnica), Tuczępy (gm. Tuczepy) do Podlesia. Stąd dalej na wschód, a następnie na południe wzdłuż północnych granic obrębów: Tuczępy, Nieciesławice, Jarosławice, północnej i wschodniej granicy obrębu Niziny (gm. Tuczępy) do granicy gminy Oleśnica i stąd wschodnimi granicami gmin Oleśnica i Pacanów na południe aż do Zalesia Starego, gdzie osiąga dolinę Wisły i skręca na zachód biegnąc wzdłuż rzeki w górę jej biegu pokrywając się początkowo z południową granicą gminy Pacanów, a następnie z fragmentem południowej granicy gm. Nowy Korczyn. W miejscu ujścia Nidy do Wisły granica opisywanego obszaru odbiega od doliny Wisły i skręca ogólnie w kierunku północno-zachodnim biegnąc zgodnie z zachodnimi i południowymi granicami obrębów: Grotniki Małe, Ucisków, Badrzychowice, Piasek Wielki (gm. Nowy Korczyn). Następnie wąską zatoką wchodzi pomiędzy otuliny Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku Krajobrazowego obejmując swoim zasięgiem następujące obręby: Dobrowoda, Olganów, Wolica, Zbludowice, Siesławice, Wełecz (gm. Busko Zdrój) oraz Hołudza (gm. Wiślica). Od wschodniej granicy obrębu Dobrowoda granica S-POChK biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic obrębów: Gadawa (gm. Busko Zdrój), Piasek Mały (gm. Solec Zdrój) oraz północnej i wschodniej granicy obrębu Żuków, Strażnik, a następnie północnej granicy obrębu Solec-Zdrój osiągając na krótkim odcinku kierunek wschodni, a następnie skręcając na północ i północny zachód, zachodnimi i południowo-zachodnimi granicami obrębów: Włosnowice, Piestrzec, Magierów (gm. Solec Zdrój), Suchowola, Stopnica, Wolica, Podlasek, Prusy, Kuchary, Szczytniki (gm. Stopnica) i Kołaczkowice (gm. Busko Zdrój). Tutaj w okolicach styku granic obrębów: Janina, Bosowice i Kołaczkowice zamyka się granica S -POChK.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego