Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 1995-11-21
  • 26484,6900
  • Podkielecki OChK położony jest głównie w granicach zlewni rzeki Lubrzanki oraz częściowo zlewni Kamionki i Bobrzy, pełniąc ważne funkcje łącznikowe pomiędzy ŚPN, a wspomagającymi go parkami krajobrazowymi: Sieradowickim, Suchedniowsko-Oblęgorskim, Cisowsko-Orłowińskim i Chęcińsko-Kieleckim. Pod wzglęgem fizycznogeograficznym obszar ten obejmuje część Gór Świętokrzyskich, reprezentowanych przez fragmenty twardzielcowych pasm zbudowanych z krzeminokowych piaskowców i łupkółw środkowo- i górnokambryjskich (Pasmo Masłowskie, część Grzbietu Krajeńskiego) oraz dolnodewońskich (Pasmo Klonowskie, fragmenty Pasma Brzechowskiego i Daleszyckiego, Grupa Otrocza) rozdzielonych rozległymi dolinami wyerodowanymi w łupkowo-ilastych i szarogłazowych osadach staropaleozoicznych (Dolina Wilkowska) lub dewońsko-karbońskich (Dolina Kielecko-Łagowska). Poprzecznie rozcinające te pasmowe struktury doliny Lubrzanki i Warkocza tworzą malownicze przełomy rzeczne (w Mąchocicach) wykorzystując poprzeczne strefy dyslokacyjne. Szata roślinna jest zróżnicowana, o dużych walorach przyrodniczych. W płn. części obszaru (Pasmo Klonowskie) grupują się najcenniejsze, naturalne zbiorowiska mieszanych lasów liściastych, świeże bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. Szczególnie zbiorowiska tzw. kwaśnej buczyny sudeckiej (z żywcem dziewięciolistnym) zasługują na objęcie ochrona przez włączenie w granice więtokrzyskiegi Parku Narodowego. Swoiste dla Gór Świętokrzyskich są borealne świerczyny na torfach zajmujące obniżenia terenu w obrębie Doliny Wilkowskiej. Występują tu bór wilgotny i fragmenty łęgowych lasów jesionowo-olszynowych z licznymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin górskich (m.inn. omieg górski, kozłek bzowy, świerząbek owłosiony). Nieprzepuszczalne podłoże skał ilastych sprawia, że w Dolinie Wilkowskiej występują liczne źródła, wysięki i młaki odgrywające szczególną rolę w retencji wód, a w niewielkim stopniu zmeliorowane wilgotne łąki spełniają ważną rolę biotopotwórczą i klimatotwórczą. W płd. części obszaru wysokie walory botaniczne mają również zbiorowiska leśne w Grupie Otrocza i w Paśmie Brzechowskim. Są to bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. Na terenie POChK istnieje leśny rezerwat przyrody Sufraganiec chroniący dobrze zachowane i typowy fragment boru mieszanego z jodłą, świezego boru sosnowego, grądu oraz łęgo jesionowo-olszowego. W rezerwacie bardzo odsłonięty jest profil osadów dolnego dewonu z wkładką wulkanogenicznych tufitów oraz zachowany fragment lasu jodłowego z gatunkami roślin rzadkich i chronionych.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim Dz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. z 1995 r. Nr 21, poz. 1451995-11-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 48/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim Dz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 108, poz. 12752002-07-23
2 Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 19502005-07-20
3 Rozporządzenie Nr 9/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 189, poz. 25152008-09-02
4 Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6292009-02-23
5 Uchwała Nr XXXV/618/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 33102013-10-01
6 Uchwała Nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 26552015-09-14

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie
  • kielecki, skarżyski
  • Górno (wiejska), Łączna (wiejska), Daleszyce (miejsko-wiejska), Masłów (wiejska), Zagnańsk (wiejska), Suchedniów (miejsko-wiejska), Morawica (miejsko-wiejska), Piekoszów (wiejska), Miedziana Góra (wiejska)
  • Opis granic Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu otacza Kielce wąską strefą od wschodu i północy wypełniając tereny pomiędzy administracyjną granicą miasta, a otulinami parków krajobrazowych i Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Najdalej na zachód wysunięty punkt graniczny POChK położony jest na styku granic obrębów Brynica i Micigózd w gm. Piekoszów z południową granicą gm. Strawczyn. Wzdłuż tej granicy granica POChK biegnie na wschód. W Wymysłowie granica ta, dochodząc do koryta Bobrzy tworzy wąski cypel, którego północny brzeg stanowi fragment granicy gmin Strawczyn i Piekoszów i dalej tą granicą do drogi w kompleksie leśnym prowadzącej do Maciejówki. Dalej biegnie wzdłuż tej drogi, północną granicą obrębu Kostomłoty I na wschód, a następnie na północ po zachodniej granicy obrębu Kostomłoty I, osiągając linię kolejową Kielce - Warszawa w Kostomłotach - Wilczej Jamie. Stąd zachodnią granicą obrębu Dąbrowa i dalej południową granicą gminy Zagnańsk biegnie wzdłuż zalesionego Pasma Masłowskiego. W pobliżu Wiśniówki skręca na północ i biegnie do Zagnańska - Chrustów zachodnią granicą obrębów: Kajetanów i Gruszka w gm. Zagnańsk dochodząc do drogi Samsonów - Lekomin. W tym miejscu granica POChK skręca na wschód zgodnie z przebiegiem północnej granicy obrębu Gruszka, dochodząc do drogi Występa - Suchedniów w Zaciszowicach. Następnie południowo - wschodnią stroną tej drogi, a jednocześnie północnymi granicami obrębów Jęgrzna, Czerwona Górka, biegnie osiągając południową granicę gminy Suchedniów, gdzie zgodnie z przebiegiem granicy obrębu Krzyżka skręca na południe i dochodzi do styku granic gmin: Łączna, Suchedniów i Bodzentyn. Dalej zgodnie ze wschodnimi granicami obrębów: Podłazie i Zaskale biegnie w tym kierunku. W przysiółku Kapkazy w gm. Bodzentyn skręca pod kątem prostym na zachód zgodnie z południowymi granicami obrębów Zaskale i Czerwona Górka. W Zagórzu granica opisywanego obszaru skręca na południe, następnie biegnie po wschodniej granicy obrębu Jęgrzna w gm. Łączna. Na krótkim odcinku odchodzi od granicy obrębu Jęgrzna omijając od zachodu kamieniołom "Bukowa Góra" wzdłuż wschodniej granicy działki 506/14 oraz północno-wschodniej granicy działki nr 511/4. Dalej biegnie po odcinku wschodniej granicy obrębu Brzezinki w gm. Masłów. Następnie biegnie wschodnią granicą obrębu Mąchocice Scholasteria wzdłuż rz. Lubrzanki jej lewym brzegiem do m. Radostowa, a następnie skręca na południe wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2178, 1528/2, 1550, dochodząc do północnej granicy obrębu Mąchocice Kapitulne i tą granicą dochodzi do północnej granicy gm. Górno. Stąd na wschód fragmentem północnej granicy gm. Górno z gm. Masłów na południe od Ciekot, po czym północną, wschodnią i południową granicą obrębu Bęczków w gm. Górno i przecina drogę Kielce - Górno w m. Górno-Bór. Dalej biegnie wschodnimi granicami obrębów: Radlin w gm. Górno, Brzechów i Kranów w gm. Daleszyce, a następnie zgodnie z przebiegiem południowych granic obrębów Kranów i Suków skręca na południowy zachód, przecinając rz. Czarną Nidę w m. Podmarzysz i osiągając granicę gmin Daleszyce i Morawica w m. Marzysz Młyny. Stąd biegnie po odcinku wschodniej granicy gminy Morawica, gdzie dochodzi do granicy obrębu Radomice. Następnie wschodnią i południową granicą obrębu Łabędziów do styku obrębów Morawica oraz Wola Morawicka. W obrębie Morawica granica biegnie na zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 732 oraz wzdłuż północnej granicy działki nr 430 oraz północnej i zachodniej granicy działki nr 965 do wschodniej strony ulicy Parkowej, wzdłuż niej do drogi Morawica - Łabędziów, a następnie północną stroną powyższej drogi do drogi krajowej nr 73. Dalej granica na krótkim odcinku skręca na południe wzdłuż zachodniej strony drogi krajowej, skąd odbija na zachód północną stroną ulicy Polnej wzdłuż doliny Czarnej Nidy do ulicy Górniczej. Następnie biegnie na zachód północną stroną ulicy Górniczej do linii kolejowej. Na krótkim odcinku biegnie na północ linią kolejową oraz południową, zachodnią i północną granicą obrębu Nida, gdzie dociera z powrotem do linii kolejowej. Dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 432. Następnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 1083/21, przecinając działkę nr 1084/2 do południowej i wschodniej granicy działki nr 1366. W kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 1322, 1397/1, 1396/3. Granica zmienia kierunek i biegnie na wschód wzdłuż południowych granic działek nr: 1396/2, 1397/10. Następnie wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki nr 1085/12 i południowych granic działek nr 1087/1, 1087/2 biegnie w kierunku wschodnim. Wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1087/3 kieruje się do ulicy Przemysłowej, a dalej południową stroną ulicy Przemysłowej do drogi krajowej nr 73. Stąd granica skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej strony drogi krajowej, gdzie w obrębie Bilcza skręca w kierunku wschodnim południową stroną ulicy ks. Piotra Ściegiennego, a następnie wzdłuż wschodniej granicy Zakładu Hodowli Drobiu w Bilczy, po wschodnich granicach działek nr: 373, 324/36, 324/80, 324/31, 324/78, 324/77, 324/73, 323, 322/3 biegnie na północ do ulicy Jana Pawła II. Dalej południową i wschodnią stroną ulicy Jana Pawła II biegnie na wschód do granicy obrębu Dyminy. Następnie zachodnią granicą obrębu Dyminy dochodzi do drogi Dyminy - Suków i skręca gwałtownie na wschód wzdłuż południowej strony tej drogi dochodząc do granicy gmin Daleszyce i Morawica. Potem skręca ostro na północ wzdłuż granic gmin Daleszyce i Morawica, a następnie Kielce i Daleszyce do granicy z gm. Górno. Stąd biegnie otaczając miasto Kielce od wschodu i północy, zgodnie z przebiegiem jego granic aż do linii kolejowej Kielce - Włoszczowa i dalej wzdłuż torów kolejowych ok. 650 m na zachód, a następnie skręca na północ granicą gmin Miedziana Góra i Piekoszów do południowej granicy obrębu Brynica w gm. Piekoszów. Dalej południową granicą obrębu Brynica, wschodnią, południową i zachodnią granicą obrębu Podzamcze oraz zachodnią granicą obrębu Brynica dochodzi do początku opisu.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego