Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Doliny Kamiennej
  • 1995-11-21
  • 72634,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Kamiennej tereny rozcjagające się wzdłuż doliny rzeki Kamiennej i jednego z jej prawobrzeżnych dopływów-Kamionki. Zach. części charakterystycznymi cechami zróżnicowanej i urozmajconej rzexby terenu są kopulaste pagóry i garby powstałe na wychodniach piaskowcowych i piaskowcowo-mułowcowo-ilastych osadów triasu dolnego (retu) jury dolnej (liasu). W obu tych formacjach występuja cienkie pokłady syderytowych rud żelaza, które były przez kilka wieków przedmiotem eksploatacji górniczej i przetwórstwa metalurgicznego lokalizujacego się gł. wzdłuż rzeki Kamiennej. Główna osią krajobrazowa i gospodarczą jest dolina rzeki Kamiennej, często o charakterze malowniczych przełomów przez garby, kuesty i stoliwa skalne (okolice Krynek, Kunowa, Ćmielowa a nade wszystko Bałtowa). Ze wzgledu na wystepujące rudy żelaza i urodzajne gleby brunatne rozwinięte na lesach opatowskich, dolina Kamiennej i polozone wzdłuż niej tereny zostały już bardzo dawno zasiedlone i intensywnie zagospodarowane rolniczo a nastepnie przemysłowo. Pomimo to zachowało się tutaj bardzo wiele wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, decydujących o atrakcyjności tych terenów i dużym znaczeniu także ekologicznym. Szczególnie atrakcyjna jest tutaj szata roślinna, zróżnicowana i bogata ze względu na bardzo urozmajcone siedliska uwarunkowane zmiennym podłożem skalnym i glebowym, rzeźbą terenu, stosunkami wodnymi, a także silnym wpływem działalności człowieka. Na większości terenów zbudowanych z piaskowcowo-ilastych skał pokrytych piaszczysto-gliniastymi osadami pleistoceńskimi przeważaja siedliska oligotroficzne zajęte przez bory mieszane i świeże bory sosnowe tworzące duże kompleksy tzw. Lasów Iłżeckich, na pograniczu województw swietokrzyskiego i mazowieckiego. Pomimo iz w większości są to drzewostany pochodzenia antropogenicznego, sa interesujące florystycznie z uwagi na występowanie wielu bardzo rzadkich chronionych roslin (np. wawrzynek główkowaty, wisienka stepowa, zawilec wielokwiatowy, len złocisty, aster gawędka). Te gatunki zachowały się głównie na stromych krawędziach doliny Kamiennej w okolicach Bodzechowa, Bałtowa, wśród fragmentów naturalnych drzewostanów dębowo-lipowych lub naturalnych borów mieszanych. Do najbardziej wartościowych osobliwości florystycznych należą murawy i zrośla kserotermiczne z takimi osobliwościami jak np. stepowa ostnica Jana. Na lesowy blebach Wyżyny Sandomierskiej, na prawym brzegu Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste z udziałem rzdkich i chronionych gatunków takich roślin jak: tojad dziobaty i tojad mołdawski, pluskwica europejska i dzwonecznik wonny, a także fragmenty świetlistej dąbrowy w okolicach Sudołu, Maksymilianowa i Janika. Dużą wartość przyrodnicza tych zbiorowisk roślinnych podkreślaja rezerwaty leśne: Modrzewie w Bałtowie i Lisiny Bodzechowskie k. Ostrowca. Na terenie OChK Doliny Kamiennej zgrupowane są wyjatkowo liczne zabytki kultury klasy europejskiej a nawet światowej. W okolicach Skarżyska połozony rezerwat archeologiczny Rydno dokumentuje paleontologiczne kopalnie czerwonych barwników hematytowych, wspomniany rezerwat archeologiczny Krzemionki Opatowskie, niedawno uznane za Narodowy Pomnik Historii-eksponuje udostępnione do zwiedzania turystycznego unikatowe szyby podziemnych neolitycznych kopalni krzemieni i warsztaty produkujace narzędzia ze słynnych krzemieni pasiastych.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckimDz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. z 1995 r. Nr 21, poz. 1451995-11-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 48/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim Dz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 108, poz. 12752002-07-23
2 Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 19502005-07-20
3 Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6292009-02-23
4 Uchwała Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny KamiennejDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 33092013-10-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie
  • ostrowiecki, starachowicki, skarżyski
  • Bodzechów (wiejska), Pawłów (wiejska), Brody (wiejska), Bałtów (wiejska), Mirzec (wiejska), Starachowice (miejska), Suchedniów (miejsko-wiejska), Kunów (miejsko-wiejska), Wąchock (miejsko-wiejska), Skarżysko Kościelne (wiejska), Waśniów (wiejska)
  • Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej) OChKDK obejmuje dolinę rzeki Kamienna od doliny rz. Kamionki w Suchedniowie po Bałtów oraz kompleks Lasów Iłżeckich. Północna granica OChKDK bierze początek w Skarżysku-Kościelnym i biegnie generalnie w kierunku wschodnim północną granicą województwa świętokrzyskiego. Począwszy od styku granic obrębów Skarżysko-Kościelne, Grzybowa Góra i Jagodne, granicą obrębu Jagodne, do styku z północną granicą województwa świętokrzyskiego i dalej z tą granicą, aż do styku granic gmin Bałtów i Tarłów z granicą województwa w przysiółku Przymiarki. Tutaj granica OChKDK, odchodząc od granicy województwa, zmienia kierunek na południowo - wschodni, przecina dolinę rz. Kamiennej i biegnąc po granicy gminy Bałtów zgodnie z jej przebiegiem skręca na zachód. W okolicach Maksymilianowa granica OChKDK skręca na południowy zachód biegnąc po wschodniej i południowej granicy gminy Bodzechów (przecinając ponownie dolinę Kamiennej i drogę Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz), aż do granicy z gminą Waśniów. Dalej granicą tą biegnie do jej styku z granicami obrębów Worowice, Kraszków i Truskolasy w gm. Sadowie i zachodnimi granicami obrębów: Worowice, Garbacz, Zajączkowice, Waśniów, południowymi granicami obrębów: Pękosławice, Prusinowice, południowo-zachodnią granicą obrębu Boleszyn, zachodnimi granicami obrębów: Szeligi oraz Kałków w gm. Pawłów, biegnie obierając kierunek ściśle północny. We wsi Jabłonna zmienia kierunek na zachodni biegnąc zgodnie z południowymi granicami obrębów Jabłonna, Styków i Kuczów w gm. Brody. W Kuczowie granica skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami obrębów Kuczów i Dziurów, a następnie biegnie wzdłuż zachodniej granicy obrębu Adamów dochodzi do skrzyżowania drogi Starachowice-Lubienia. Północną stroną tej drogi kieruje się na zachód w stronę zabudowań Starachowic i omijając hałdy pohutnicze dochodzi do granicy gm. Wąchock. Granicą tą biegnie generalnie na zachód, dochodzi do obrębu Marcinków i biegnie po jego wschodniej i południowej granicy. Następnie biegnąc południową granicą obrębu Majków przecina drogę Wąchock - Skarżysko - Kamienna, skąd kieruje się na południe biegnąc fragmentem granic gminy Suchedniów, a następnie granicą miasta Suchedniów dochodzi do drogi Suchedniów - Wąchock, przecina ją i dalej biegnąc wzdłuż jej północnej strony, otaczając od południa zabudowania Suchedniowa - ul. Langiewicza, kieruje się na zachód dochodząc do linii kolejowej Skarżysko-Kamienna -Kielce. Tam skręca na południe i wzdłuż jej wschodniego nasypu biegnie do południowego cypla granicy m. Suchedniów. Następnie granicą tą biegnie do drogi Skarżysko-Kamienna - Kielce, wzdłuż której gwałtownie skręca na północ dochodząc do ostatnich zabudowań w Suchedniowie ul. Warszawskiej, gdzie ok. 400 metrowym odcinkiem skręca na wschód, a następnie na północny wschód biegnąc drogami lokalnymi do styku północnej granicy gminy Suchedniów z gminą Skarżysko - Kamienna. Potem ponownie skręca na wschód i dalej po w/w granicy, kilkakrotnie załamując się przecina drogę Skarżysko - Kamienna - Wąchock. Stąd zachodnią granicą obrębów: Majków i Michałów dochodzi do korytarza rz. Kamienna w Skarżysku Kamienna, a następnie otaczając miasto oraz obręb Skarżysko - Kościelne biegnie ich granicą wschodnią na północny wschód osiągając punkt styku trzech obrębów w gm. Skarżysko - Kościelne, gdzie zamyka się granica OChKDK. Z opisanego obszaru wyłącza się teren miasta Ostrowiec - Świętokrzyski zgodnie z jego administracyjną granicą.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego