Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Kemy Rymańskie
  • PLH320012
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2008-02-05
  • 2644,8400

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 12 str.3832008-01-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • kołobrzeski
  • Gościno (miejsko-wiejska), Siemyśl (wiejska), Rymań (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie