Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie
  • PLH260041
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2011-03-01
  • 8616,4600

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 33 str. 1462011-02-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza ChęcińskoKieleckie PLH260041Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 14782014-05-05
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 32812014-12-02

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie
  • Kielce, kielecki, włoszczowski, jędrzejowski
  • Kielce (miejska), Małogoszcz (miejsko-wiejska), Łopuszno (wiejska), Chęciny (miejsko-wiejska), Nowiny (wiejska), Sobków (wiejska), Piekoszów (wiejska), Krasocin (wiejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 [Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014r. Poz. 1478]
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 listopada 2014r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 [Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014r. Poz. 3281]

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach