Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Dolina Górnej Łeby
  • 2008-02-05
  • PLH220006
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2550,0700

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 12 str.3832008-01-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • pomorskie
  • kartuski, wejherowski
  • Kartuzy (miejsko-wiejska), Linia (wiejska), Chmielno (wiejska), Łęczyce (wiejska), Luzino (wiejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Łeby PLH220006 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1939)

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku