Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Kościół w Nowosielcach
  • PLH180035
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2011-03-01
  • 0,2800

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 33 str. 1462011-02-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • sanocki
  • Zarszyn (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie