Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Rymanów
  • PLH180016
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2009-03-06
  • 5132,9600

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973)(2009/91/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 212009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • sanocki, krośnieński
  • Bukowsko (wiejska), Iwonicz-Zdrój (miejsko-wiejska), Rymanów (miejsko-wiejska), Zarszyn (wiejska)
  • zmiana przebiegu granicy w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. i decyzję wykonawcz aa Komisji (UE) 2020/100 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 maja 2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa podkarpackiego, poz. 1655, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rymanów PLH180016
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rymanów PLH180016 [Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2017 r. Poz. 3700]

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie