Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Fort Salis Soglio
  • PLH180008
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2009-03-06
  • 47,1500

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 632009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • przemyski
  • Medyka (wiejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 marca 2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa podkarpackiego, poz. 1008, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Fort Salis Soglio PLH180008
2 "Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Fort Salis Soglio PLH180008 [Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. Poz. 4799]"

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie