Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Dąbrowy Seroczyńskie
  • 2008-02-05
  • PLH140004
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 549,1900

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 12 str.3832008-01-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • siedlecki
  • Wodynie (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie