Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Uroczysko Łopień
  • 2009-03-06
  • PLH120078
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 44,5200

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973)(2009/91/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 212009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • limanowski
  • Dobra (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie