Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Cytadela Grudziądz
  • PLH040014
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2009-03-06
  • 222,8100

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 632009-02-13

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cytadela Grudziądz (PLH040014)Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej PolskiejDz.U. z 2017 r., poz. 5572017-03-16

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • grudziądzki, Grudziądz
  • Grudziądz (wiejska), Grudziądz (miejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cytadela Grudziądz PLH040014 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 578)

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy