Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Forty w Toruniu
  • PLH040001
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2008-02-05
  • 12,9100

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 12 str.3832008-01-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001)Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej PolskiejDz.U. z 2017 r., poz. 5962017-03-20

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • Toruń
  • Toruń (miejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty w Toruniu PLH040001 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 579)

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy