Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Pasmo Krowiarki
  • PLH020019
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2009-03-06
  • 5423,1900

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 632009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • kłodzki
  • Bystrzyca Kłodzka (miejsko-wiejska), Lądek-Zdrój (miejsko-wiejska), Stronie Śląskie (miejsko-wiejska), Kłodzko (wiejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasmo Krowiarki PLH020019 [Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014r. Poz. 4025]

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu