Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Kamionki
  • PLH020005
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2008-02-05
  • 71,9500

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 12 str.3832008-01-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • dzierżoniowski
  • Pieszyce (miejsko-wiejska)
  • zmiana przebiegu granicy w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny.

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamionki PLH020005 [Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślaskiego z 2014r. Poz. 1685]
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamionki PLH020005 [Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 3427]

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu