Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Jar Rzeki Brzeźnicy
  • 2002-03-15
  • 150,0000
  • Roślinność występująca na terenie objętym Zespołem wykazuje wyraźny wpływ naturalnych procesów erozyjnych i sukcesji roślinności spowodowanej oddziaływaniem człowieka. Na terenie jaru występują zbiorowiska roślinne z dominującymi gatunkami roślin łęgowych tj. topola biała i wierzba krucha na terenach płaskich w rejonie rzeki oraz roślin charakterystycznych dla zbiorowisk grądowych tj. lipa drobnolistna i grab pospolity na zboczach jaru i jego koronie

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr 999/XLIX/02 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w PłockuDziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 54, poz. 11302002-05-28

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała NR 524/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 41012017-03-28

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Płock
  • Płock (miejska)
  • Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego zostały określone w załączniku graficznym stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do uchwały z 2017 r. Wykaz działek wchodzących w skład zespołu określa załącznik Nr 3 i 4 do uchwały z 2017 r.

Ochrona

  • Celem utworzenia Zespołu jest ochrona cennego krajobrazu przyrodniczego z elementami antropogenizacji dla zachowania i podniesienia jego wartości estetycznych, rekreacyjnych oraz funkcji korytarza ekologicznego
  • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Płocka