Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Jar przy Strudze Lubickiej
  • 2006-04-29
  • 3,7800
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje obszar na którym znajdują się: grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum), las klonowo-lipowy (Aceri-Tilietum) i łęg wiązowo-jesionowy (Filario-Ulmetum campestris). Rośliny chronione: kopytnik pospolity (Asarum europeum), kruszyna pospolita (Frangula alnus), porzeczka czarna (Ribes nigrum), goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum), kocanka piaskowa (Helichrysum arenarium).

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr XLV/537/06 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na terenie Gminy Lubicz, w miejscowości Lubicz DolnyDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - PomorskiegoDz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2006 r. Nr 46 poz. 773 2006-04-14

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • toruński
  • Lubicz (wiejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór