Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Uroczysko Buczyna
  • 2003-02-08
  • 65,3200
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy chroniony obejmie kwaśną buczynę niżową ze związanymi z nią gatunkami roślin i zwierząt oraz starym drzewostanem z 22 drzewami pomnikowymi.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr XLIX/663/2001 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Uroczyska Buczyna" w ChorzowieDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 762002-01-24

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr LIII/749/2002 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/663/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.12.2001 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Uroczysko Buczyna" w Chorzowie.Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 32, poz. 11622002-05-16

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • Chorzów
  • Chorzów (miejska)
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Uroczysko Buczyna" znajduje się w województwie Śląskim na terenie miasta Chorzowa w południowo-zachodniej jego części, w pobliżu granic - od południa i zachodu - z Rudą Śląską, a od wschodu z Katowicami, Powyższy teren jest własnością Skarbu Państwa zarządzany jest przez Nadleśnictwo Katowice. W jego skład wchodzą: oddziały leśne 20, 21 i 22, w części administracyjnej miasta Chorzów o łącznej powierzchni 65,32 ha. Przebieg granic "Uroczyska Buczyna" jest dobrze widoczny w terenie. Od zachodu, północy i wschodu granice wytyczają linie oddziałowe. Od południa zespół przyrodniczo-krajobrazowy graniczy z torowiskiem PKP, Starodrzew w pododdziale c oddziału 20 wyraźnie odcina się od otaczających go lasów -jednorodnym, starym drzewostanem bukowym. Wszystkie granice są wyraźne i czytelne, łatwo dające się zidentyfikować w terenie.

Ochrona

  • Celem ochrony jest zachowanie bioróżnorodności na obszarze położonym pomiędzy dużymi aglomeracjami. Obszar chroniony obejmie kwaśną buczynę niżową ze związanymi z nią gatunkami roślin i zwierząt oraz starym drzewostanem z 22 drzewami pomnikowymi. Uznanie za zespół przyrodniczo-krajobrazowy ma służyć zabezpieczeniu dziedzictwa przyrodniczego regionu. Będzie również ważne ze względów dydaktycznych i naukowych.
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór