Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Ekopark Wschodni
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 1996-03-25
 • 385,8600
 • Teren użytku ekologicznego stanowi miejsce rozrodu i zalatywania licznych gatunków ptaków ( w tym wym. w Zał. I I Dyrektywy Ptasiej ) oraz miejsce występowania chronionych gatunków roślin i grzybów

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXIX/278/96 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny " Ekopark Wschodni " terenów leżących we wschodniej części Kołobrzegu.1996-03-25

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LIX/560/98 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/278/96 z dnia 25 marca 1996 rokui w sprawie uznania za użytek ekologiczny : Ekopark Wschodni " terenów leżących we wschodniej części Kołobrzegu.1998-06-08
2 UCHWAŁA NR XXXV/529/17 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytek ekologiczny „Ekopark Wschodni” terenów leżących we wschodniej części KołobrzeguDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 41452017-10-13

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • kołobrzeski
 • Kołobrzeg (miejska)
 • wykaz działek ewidencyjnych znajduje się w zał. nr 2 do uchwały

Ochrona

 • zachowanie pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla utrzymania różnorodności biologicznej - bagien, płatów nieużytkowanej roślinności, siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania i miejsc sezonowego przebywania.
 • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Kołobrzeg