Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Strzeszyn
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2013-01-29
 • 94,4800
 • wykaz gatunków stwierdzonych na obszarze użytku ekologicznego określony został w załączniku nr 3 do uchwały Nr XLII/652/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Strzeszyn"

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XLII/652/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2012 r. w spraawie ustanowienia użytku ekologicznego "Strzeszyn"Dz. Urz. Woj. WielkopolskiegoDz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4512013-01-14

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • Poznań
 • Poznań (miejska)
 • użytek położony jest w dolinie rzeki Bogdanki, w zlewni Jeziora Strzeszyńskiego, w północno-zachodnim klinie zieleni miasta Poznania

Ochrona

 • ochrona biotopów torfowisk niskich, podmokłych łąk, muraw kserotermicznych i okrajków lasów oraz biotopów wodnych
 • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Poznania