Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

  • Uroczysko Kowadza
  • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
  • 2009-02-11
  • 1,8200

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LX/781/08 Rady Miasta Krakowa z dn. 17.12.2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Uroczysko Kowadza" w TyńcuDz. Urz. Woj. MałopolskiegoDz. Urz. Woj. Małop. z 27.01.2009 r. Nr 33, poz. 2182009-01-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • Kraków
  • Kraków (miejska)
  • położony w Krakowie na części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 125/5 obręb 75, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiący wydzielenie leśne f/1,82

Ochrona

  • Zachowanie murawy kserotermicznej będącej siedliskiem i ostoją chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków owadów, szczególnie z rzędu motyle.
  • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Krakowa