Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

  • Starorzecze Łacha Farna
  • starorzecze
  • 2001-06-02
  • 1,8000
  • Starorzecze Odry o silnie zróżnicowanej linii brzegowej, brzegi częściowo strome; w części wschodniej porośnięte - pas drzew i krzewów; bezpośrednie sąsiedztwo pól uprawnych; w części zachodniej otoczony lasem grądowym - dąb szypułkowy, lipa drobnolistna

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXI/671/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławia dla obszaru w rejonie ul. Janowskiej obrębu Pracze OdrzańskieDz. Urz. Woj. DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 1 poz. 7 z dnia 09.01.2001 r.2001-01-09

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • Wrocław
  • Wrocław (miejska)
  • Na skraju lasu na terenie Janówka

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"