Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

  • Naroczycki Łęg
  • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
  • 1998-04-28
  • 186,9700
  • Zakole rzeki Odry - zalewowe łąki, wikliniska, łęgi, starorzecza oraz skarpa doliny. Siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXXV/265/98 Rady Gminy Rudna z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia szczególnej formy ochrony przyrody1998-04-28

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXI/158/2000 Rady Gminy Rudna z dnia 30.06.2000r2000-06-30

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • lubiński
  • Rudna (wiejska)
  • Obszar ten położony jest w zakolu rzeki Odra ok. 2 km na wschód od miejscowości Naroczyce oraz na południe od miejscowości Chobienia, w granicach obszarów Natura 2000 tj. Łęgów Odrzańskich PLH 020018 (specjalne obszary ochrony siedlisk) oraz Łęgów Odrza

Ochrona

  • Nie

Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"