Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały
 • 1965-12-02
 • 9,6100
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1965 r. Nr 64, poz. 3611965-12-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 11/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 maja 2004 r. zmieniającr zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2004 r. Nr 62, poz. 13732004-05-07
4 Rozporządzenie Nr 88/2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 130, poz. 27082007-12-28
5 zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 51482017-12-08

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • drawski
 • Złocieniec (miejsko-wiejska)
 • Granica rezerwatu przebiega wzdłuż wydzieleń 164j, i (od północy), 164i, 190b (od zachodu), 190b (od południa) i 190a, 164j, i (od wschodu) Nadleśnictwa Złocieniec według Planu urządzenia lasu na lata 2010 - 2019.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie kompleksu jeziora mezotroficznego, torfowiska mszarnego, łęgu jesionowo - olszowego, olsu torfowcowego i boru bagiennego oraz populacji cennych gatunków roślin w tym: trzcinnika prostego Calamagrostis stricta, turzycy strunowej Carex chordorrhiza, turzycy bagiennej Carex limosa, turzycy włosowatej Stipa capillata, bagnicy torfowej Scheuchzeria palustris, bażyny czarnej Empetrum nigrum, bagna zwyczajnego Ledum palustre, żurawiny drobnolistkowej Oxycoccus microcarpus, modrzewnicy zwyczajnej Andromeda polifolia, rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia, wątlika błotnego Hammarbya paludosa, storczyka błotnego Orchis palustris i storczyka Traunsteinera Dactylorhiza traunsteineri.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 stycznia 2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 18, poz. 328 2008-02-152027-03-07

Nie

 • 0,0000
 • 9,6100
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie