Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa
 • 2002-02-09
 • 140,2200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Łęgi źródliskowe koło Przemkowa" Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 7, poz. 154

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łęgi źródliskowe koło Przemkowa”Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1862

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • polkowicki
 • Przemków (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa", oraz tabela zawierająca przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów łęgowych oraz grądów i olsów z dużą ilością źródlisk, wysięków i gęstą siecią strumieni.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu