Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Nad Płociczną
 • 2010-08-04
 • 19,8100
 • krajobrazowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 9/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Nad Płociczną" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 70, poz. 1287

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Nad Płociczną"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 17922016-05-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • wałecki
 • Tuczno (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat obejmuje granicami fragmenty działek ewidencyjnych nr 8052, 8065, 8067 obręb Jeziorki Wałeckie, nr 250, 8053, 8054, 8055 obręb Płociczno oraz nr 71/4 i 8071/2 obręb Nowa Studnica w gminie Tuczno, powiecie wałeckim, województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie górnego odcinka środkowego biegu rzeki Płocicznej ze zgrupowaniami fauny typowej dla rzek o charakterze górskim, a także ochrona kompleksu dobrze zachowanych łęgów i grądów o charakterze zbliżonym do naturalnego, porastających zbocza oraz dno doliny Płocicznej, z charakterystyczną florą, mykoflorą oraz cenną fauną.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Nad Płociczną"nie podlega publikacji2023-01-29
 • 0,0000
 • 19,0800
 • 1,3700

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie