Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Potoku Rudno
 • 2001-02-14
 • 95,9400
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 2/2001 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr. 4, poz. 16

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • chrzanowski, krakowski
 • Alwernia (miejsko-wiejska), Krzeszowice (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 100,8800

Ochrona

 • Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych stanowisk łęgu olszowego (Circaeo-Alnetum) i olsu (Carici elongatae-Alnetum) jak też stanowisk geologicznych starego kamieniołomu oraz prowadzącego do niego przekopu.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór