Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisowa
 • 1984-01-01
 • 24,6500
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Cisowa”.Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 31362018-08-02
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1983 r. Nr 39, poz. 230

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody „Cisowa”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • wejherowski, Gdynia
 • Gdynia (miejska), Wejherowo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentu buczyny pomorskiej i łęgu jesionowo-olszowego oraz stanowisk roślin chronionych i rzadkich.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowieni zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Cisowa”
 • 24,6500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku