Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grodzisko Borzytuchom
 • 1981-10-15
 • 26,9200
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Grodzisko Borzytuchom”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 45882017-12-21
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 listopada 1981 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiMP z 1981 r. Nr 26, poz. 231

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • bytowski
 • Borzytuchom (wiejska)

Położenie otuliny

 • 75,7700

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu lasu bukowego, torfowiska przejściowego i jeziora lobeliowego oraz charakterystycznej dla nich bioty oraz cennych gatunków fauny i flory.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 15/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Grodzisko Borzytuchom" Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. Woj. Pomor. z 2001 r. Nr 91, poz. 1369

Nie

 • 26,9200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku