Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czapliniec w Wierzysku
 • 1981-01-01
 • 10,3300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. Nr 30, poz. 171 z 1980 r. 1980-12-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 9762001-10-11
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 23 września 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Czapliniec w Wierzysku”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 32822014-10-07

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • kościerski
 • Kościerzyna (wiejska)
 • 1.W skład rezerwatu wchodzą grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kościerzyna obejmujące wydzielenia: 234b, 234g, 234i, 234k, 234l oraz fragmenty dróg oznaczone jako 234~ d oraz 234~ j obrębu Kościerzyna, leśnictwa Wierzysko (3). 2. Według ewidencji gruntów, teren wymieniony w ust. 1 obejmuje część działki położonej w gminie Kościerzyna, w obrębie Rybaki (0024), oznaczonej numerem 483. 3. Wykaz gruntów wchodzących w skład rezerwatu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 4. Obszar rezerwatu przedstawiono na mapie Nadleśnictwa Kościerzyna, obrębu Kościerzyna, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia oraz na mapie ewidencyjnej gminy Kościerzyna, obrębu Rybaki stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia. 5. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy rezerwatu wykonanych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów leśnych, przede wszystkim kwaśnej buczyny pomorskiej wraz ze starodrzewem sosnowym.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.