Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lasek Miejski nad Puńcówką
 • 1961-11-24
 • 7,7388
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1961 r. Nr 87, poz. 3711961-11-24

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 73/07 Wojewody Śląskiego z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lasek Miejski nad Puńcówką"Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 206, poz. 41782007-12-11
2 Rozporządzenie Nr 58/06 Wojewody Śląskiego z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2006 r. Nr 128, poz. 36792006-11-09
3 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • cieszyński
 • Cieszyn (miejska)
 • Granica rezerwatu przyrody „Lasek Miejski nad Puńcówką” rozpoczyna przebieg w punkcie zetknięcia się alejki wychodzącej z Lasku od strony zachodniej z narożnikiem ogrodzenia przy bramie wjazdowej nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego 1 (punkt nr 1), dalej w kierunku północnym zachodnią krawędzią drogi wyjazdowej od ul. Miarki z nieruchomości Kraszewskiego 1, aż do punktu nr 2 położonego na zetknięciu z południową krawędzią drogi gruntowej utwardzonej – Aleja Jana Raszki, następnie południową krawędzią tej Alei w kierunku zachodnim, aż do punktu nr 3 położonego przy zetknięciu się Alei Jana Raszki z utwardzoną ścieżką, dalej w kierunku południowo-zachodnim wschodnią krawędzią utwardzonej ścieżki, aż do punktu nr 4 położonego na zetknięciu z zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 17/2 – chodnik przy ul. 3-go Maja, następnie w kierunku południowo-zachodnim zachodnią granicą działki nr 17/2, aż do punktu nr 5 położonego na zetknięciu ze wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 17/1, dalej w kierunku południowym oraz zachodnim, wschodnią i południową granicą działki nr 17/1, aż do cieku Młynówka, następnie w kierunku południowym zachodnią granicą działek 17/2 i 8/2, aż do zetknięcia z południową granicą działki nr 8/2 (punkt nr 6), dalej w kierunku wschodnim południową granicą działki 8/2 przebiegającą przez punkt nr 7, aż do punktu nr 8 położonego na załamaniu w kierunku zachodnim wschodniej granicy działki nr 8/2 - zachodnia krawędź ul. Błogockiej, następnie w kierunku północnym wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 8/2, aż do punktu nr 9 położonego na załamaniu w kierunku wschodnim granicy działki nr 8/2, a następnie w kierunku północnym po odcinku łączącym pkt nr 9 z punktem nr 10 (południowa granica działki ewidencyjnej nr 17/2), a następnie w kierunku północnym po odcinku łączącym punkt nr 10 z punktem zetknięcia się działek nr 17/2, 11/5 i 12/2 (punkt nr 11) i dalej w kierunku południowo-zachodnim i północnym, wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 17/2, aż do punktu zetknięcia się alejki wychodzącej z Lasku od strony zachodniej z narożnikiem ogrodzenia przy bramie wjazdowej nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego 1. Współrzędne geograficzne punktów węzłowych granic rezerwatu przyrody określono w załączniku do rozporządzenia z 2007 r.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska cieszynianki wiosennej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 24/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Lasek Miejski nad Puńcówką" Nie podlega obowiązkowi publikacji 2018-10-02
 • 7,3800
 • 0,3500

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach