Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Klimonty
 • 2015-03-03
 • 109,2000
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody KlimontyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1294

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • siedlecki
 • Mordy (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu, jest zachowanie kompleksu olsów i łęgów stanowiących ostoje chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie