Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Przełom rzeki Dębnicy
 • 2009-02-18
 • 138,5900
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 7/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Przełom rzeki Dębnicy" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 5, poz. 1932009-02-03

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Przełom Rzeki Dębnicy"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 17972016-05-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • szczecinecki
 • Barwice (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu zobrazowany został w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 7/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Przełom rzeki Dębnicy" (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 5, poz. 193, ze zm.)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie młodoglacjalnego krajobrazu z przełomem rzeki, o podgórskim charakterze, przez wał moreny czołowej. Obszar rezerwatu obejmuje dolinę Dębnicy z bogatą i zróżnicowaną florą i fauną, w tym stanowiskami widłozębu zielonego Dicranum viride, hildenbrandii rzecznej Hildenbrandtia rivularis i pliszki górskiej Motacilla cinerea.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 21/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Przełom Rzeki Dębnicy" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 22942013-06-132032-06-26
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Przełom rzeki Dębnicy"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 22002017-05-112032-06-26

Nie

 • 0,0000
 • 138,5900
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie