Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czarne Bagno
 • 2006-05-11
 • 102,8600
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 50/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Czarne Bagno"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 44, poz. 876

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • lęborski
 • Nowa Wieś Lęborska (wiejska)
 • Od strony zachodniej granicę rezerwatu wyznacza zachodnia granica oddziałów 391 i część 395, aż do styku z rowem przecinającym wydzielenie 395b, gdzie skręca w kierunku wschodnim i wzdłuż wymienionego rowu biegnie aż do wschodniego krańca oddziału 395. Następnie przebiega drogą gruntową przez około 50 m w kierunku południowym, aż do granicy pomiędzy wydzieleniami a i b w oddziale 394. W tym miejscu skręca ona w kierunku wschodnim i biegnie granicą pomiędzy wymienionymi wydzieleniami i dalej drogą leśną, która w końcowej części oddziału 394 przebiega nad groblą wzdłuż rowu. Następnie w oddziale 393 przebiega w kierunku wschodnim drogą leśną, aż do styku dwóch rowów w tym oddziale. W dalszym przebiegu skręca w kierunku północno-zachodnim i prowadzi drogą w oddziałach 393 i 389 - jest to wschodnia granica rezerwatu. Droga ta, dochodząc do północnej granicy oddziału 389 styka się z linią oddziałową biegnącą wzdłuż północnej granicy oddziałów 389, 390 i 391. Linia ta stanowi jednocześnie północną granicę rezerwatu. W miejscu styku zachodniej i północnej linii oddziałowej oddziału 391 następuje również zetknięcie się północnej i zachodniej granicy rezerwatu.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentów rozległego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami mszarnymi, wrzosowiskowymi, bagiennymi, wodnymi i leśnymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 28/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czarne Bagno"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 155, poz. 2908

Nie

 • 102,8600

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku