Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bobry w Uhercach
 • 1994-10-07
 • 27,1600
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ssaków
 • różnych ekosystemów
 • ekosystemów wodnych i nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1994 r. Nr 51, poz. 4321994-09-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bobry w Uhercach"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32252017-10-05

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leski
 • Solina (wiejska), Olszanica (wiejska)
 • 1. Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 2. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych w stanie niezmienionym siedliska zajmowanego przez bobra europejskiego Castor fiber.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie