Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bagno Stawek
 • 1977-05-15
 • 40,8000
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk niskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM. P. z 1977 r. Nr 10, poz. 64

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 23 września 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Stawek”DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 7 pazdziernika 2014 r. Poz. 3281Dz. Urz. W. Pom. z 2014, poz. 32812014-10-07
2 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • chojnicki
 • Brusy (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą grunty Skarbu Państwa w zarządzie w zarządzie Nadleśnictwa Przymuszewo obejmujące części oddziałów 160, 161, 162 i 185 obrębu Laska, leśnictwa Młynek. Według ewidencji gruntów, teren wymieniony w ust. 1 obejmuje części działek położonych w gminie Brusy, w obrębie Małe Chełmy (Nr 0013) oznaczone numerami: 3160, 3161, 3162 i 3185.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowisk alkalicznych wyróżniających się wybitnymi walorami fitocenotycznymi i florystycznymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 24/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Stawek"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 456

Nie

 • 33,4200
 • 7,9200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku