Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dwunastak
 • 1959-06-02
 • 8,9500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1959 r. Nr 50, poz. 228

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
2 Rozporządzenie Nr 14/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dwunastak"Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 99, poz. 2424
3 Rozporządzenie Nr 20/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Dwunastak"Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 150, poz. 3297

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • wrzesiński
 • Miłosław (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 13,7900

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fitocenoz grądu Galio sylvatici - Carpinetum i łęgu jesionowo - olszowego Fraxino - Alnetum oraz zapewnienie swobodnego przebiegu procesom ekologicznym zachodzącym w ekosystemie leśnym.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 23/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dwunastak"Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 150, poz. 3300

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Poznaniu