Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Dąbrowa
 • 2008-08-19
 • 76,6300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 51/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŚląskiegoNr 143, poz. 27192008-08-04

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody "Las Dąbrowa"Nie podlega publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Gliwice, gliwicki
 • Sośnicowice (miejsko-wiejska), Gliwice (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Rudziniec na dzień 1 stycznia 2006 r. - jako oddziały leśne obrębu Rachowice: 2b, c, d, f, g, 3a, b, c, d, f, g, h, i.

Położenie otuliny

 • 232,4800
 • Granica otuliny rezerwatu „Las Dąbrowa” rozpoczyna przebieg w obrębie ewidencyjnym Stare Gliwice w punkcie położonym na skrzyżowaniu ul. Kozielskiej (działka nr 86) z ul. Wyczółkowskiego (działka nr 85) i biegnie południową krawędzią ul. Kozielskiej (działka nr 86 oraz 1291) w kierunku południowo-wschodnim, aż do styku ze wschodnią granicą działki nr 773, następnie w kierunku południowym granicą działek nr 773 i 774 oraz 773 i 775, aż do granicy działki nr 773 z działką 775 i 826, następnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 826, aż do zetknięcia z zachodnią granicą działki nr 1297, a następnie w kierunku południowo-wschodnim zachodnią granicą działki nr 1297 aż do zetknięcia z najdalej wysuniętym w kierunku północno-zachodnim punktem działki nr 827 i dalej w kierunku północno-wschodnim granicą działek nr 827 i 1297, aż do zetknięcia z zachodnią granicą działki nr 828, następnie w kierunku południowym granicą działek nr 827 i 828, aż do zetknięcia z północną granicą działki nr 1298, a następnie w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 1298, aż do punktu zetknięcia się działek nr 825, 827 i 1298, a następnie w kierunku zachodnim po odcinku łączącym ten punkt z punktem zetknięcia się działek nr 1715, 45 i 50, a następnie w obrębie ewidencyjnym Ostropa Północ w kierunku południowo-zachodnim granicą działek nr 45 i 50, 46 i 49, 47 i 48, aż do zetknięcia z północną granicą działki nr 1717 (planowana ścieżka rowerowa), a następnie w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 1717, aż do zetknięcia z najdalej wysuniętym w kierunku zachodnim punktem działki nr 1717 (granica gmin Gliwice i Sośnicowice) i dalej na terenie gminy Sośnicowice w obrębie ewidencyjnym Łany Wielkie w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 42 (droga), aż do punktu nr 1, położonego na przepuście rowu melioracyjnego, dalej tym rowem w kierunku północno-zachodnim i północnym poprzez punkty: nr 2, nr 3, nr 4, a następnie w obrębie ewidencyjnym Kozłów przez punkty: nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, aż do przepustu w ciągu Drogi Łabędzkiej (punkt nr 12), a następnie wschodnią krawędzią Drogi Łabędzkiej w kierunku północnym, północno-wschodnim i północno-zachodnim przez punkty: nr 13, nr 14, aż do skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego (punkt nr 15, granica gmin Sośnicowice i Gliwice) i dalej na terenie gminy Gliwice w obrębie ewidencyjnym Stare Gliwice w kierunku północno-wschodnim południową krawędzią ul. Wyczółkowskiego (działka nr 85), aż do punktu położonego na skrzyżowaniu z ul. Kozielską (działka nr 86). Współrzędne geograficzne punktów węzłowych granic otuliny zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia z 2008 r.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych i krajobrazowych różnogatunkowych drzewostanów grądowo-łęgowych wraz z całym bogactwem gatunkowym fauny i flory.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 14/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Las Dąbrowa"Nie podlega publikacji2022-06-04
2 Zarządzenie Nr 10/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Las Dąbrowa"Nie podlega publikacji2022-06-04
3 Zarządzenie Nr 13/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 maja 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Las Dąbrowa"Nie podlega publikacji2022-06-04

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach