Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Uroczysko Obiszów
 • 1972-08-25
 • 6,2800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1972 r. Nr 36, poz 202

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Uroczysko Obiszów"Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 94

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • polkowicki
 • Grębocice (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Uroczysko Obiszów" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 30 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Nad Groblą"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2014-12-302019-12-30
 • 6,2800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu