Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kruczy Kamień
 • 1954-05-19
 • 12,6100
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1954 r. Nr A-46, poz. 651

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kruczy Kamień" Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 93

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • kamiennogórski
 • Lubawka (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Kruczy Kamień" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych w stanie niezmienionym wzniesienia skalnego przedstawiającego ciekawą formę intruzji porfiru w skały osadowe powodującej metamorfozę kontaktową.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 3.2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kruczy Kamień"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2016-02-262021-02-25
 • 12,6100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu