Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Przełom Sanu pod Grodziskiem
 • 2003-09-04
 • 100,5900
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporzadzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 90, poz. 15392003-08-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przełom Sanu pod Grodziskiem"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 36892017-11-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leski
 • Solina (wiejska), Lesko (miejsko-wiejska), Olszanica (wiejska)
 • 1. Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 2. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych części doliny rzeki San wraz ze wzgórzem Grodzisko i porastających go lasów z licznymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich w runie.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie