Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Koziniec
 • 2004-05-09
 • 28,7600
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 42, poz. 4452004-04-24

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Koziniec"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 37272017-11-13

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leski
 • Solina (wiejska)
 • 1. Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 2. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu zalesionego zbocza góry Koziniec z licznymi odsłonięciami skalnymi oraz stanowiskami rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk kserotermicznych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie